ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-doze-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น doze, *doze*,

-doze- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In a wakeful doze I sorrow.ในความฝันทั้งที่ยังตื่น ผมรู้สึกเสียใจ
You've got some guts to doze here eventhough you failed last testนายยังต้องกล่อมกึ๋นนายให้หลับด้วย แม้ว่านายจะสอบตกคราวที่แล้วก็ตาม
How could you doze off?คุณสามารถหลับได้ยังไง
No, I can't doze off.ฉันไม่ควรนอนหลับไปเลย
A word of advice, don't doze off.ขอแนะนำนะ ห้ามเผลองีบ
I've heard his wolf killed a doze men and as many horses.ข้าได้ยินข่าวหมาป่าเขาฆ่า คนไปเสียโหลแลม้าอีกเท่ากัน

-doze- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kē, ㄎㄜ, 瞌] doze off; sleepy
[kùn, ㄎㄨㄣˋ, 困 / 睏] sleepy; doze off

-doze- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮眠[かみん, kamin] (n,vs) nap; doze
船を漕ぐ;舟を漕ぐ;船をこぐ;舟をこぐ[ふねをこぐ, funewokogu] (exp,v5g) (1) to row a boat; (2) to nod off; to doze off

-doze- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze ; doze off FR: s'assoupir ; somnoler
หลับใน[v.] (lapnai) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi ; s'endormir au volant
ม่อย[v.] (mǿi) EN: doze off ; doze ; nap ; have a wink ; have a nap ; be drowsy FR: somnoler ; s'assoupir
ม่อยหลับ[v. exp.] (mǿi lap) EN: doze off ; fall asleep FR:
งีบ[v.] (ngīp) EN: nap ; slumber ; doze ; sleep ; drowse FR: faire la sieste ; sommeiller ; faire un somme ; s'assoupir ; roupiller (fam.)
งีบหลับ[v. exp.] (ngīp lap) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze FR: faire la sieste ; faire un somme
โงก[v.] (ngōk) EN: nod ; nod in sleep ; nod sleepily ; doze ; fall asleep FR: somnoler
เผลอหลับ[v. exp.] (phloē lap) EN: doze off ; fall asleep unintentionally ; snooze FR:
สัปหงก[v.] (sappa-ngok) EN: doze ; snooze ; drowsy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -doze-
Back to top