ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-doubtfulness-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น doubtfulness, *doubtfulness*,

-doubtfulness- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความแคลงใจ[n. exp.] (khwām khlaē) EN: doubts ; doubtfulness FR:
ความเคลือบแคลง[n.] (khwām khleū) EN: doubtfulness ; skepticism FR: soupçon [m]
ความสงสัย[n.] (khwām songs) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion ; scepticism FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
วิมัติ[n.] (wimat) EN: doubtfulness ; doubt ; suspicion FR: doute [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -doubtfulness-
Back to top