ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-domination-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น domination, *domination*,

-domination- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're selling themselves they're selling their domination they're selling their rule and they're creating an image for themselves as just regular folks down the block.พวกเขาขายตัวเอง พวกเขาขายอิทธิพล พวกเขาขายกฎเกณฑ์
Anakin Skywalker and his weary battle group are all that stands between the system and domination by the droid army.อนาคิน สกายวอล์เกอร์ และหน่วยรบที่อิดโรยของเขา จำต้องอยู่ระหว่างระบบดาว ภายใต้การครอบงำจากกองทัพดรอยด์
World domination is waiting my grasp!การควบคุมทุกอย่างกำลังอยู่ในมือของฉัน
Corruption and promiscuity over our country and bringing back foreign domination over the Islamic Republic of Kamistan.โกงและความไม่แน่นอนในประเทศของเรา และนําต่างประเทศมาไว้ในอํานาจอีก ภายใต้ สาธารณรัฐอิสลามคาร์มิสถาน
This unsub wants total domination over them.คนร้ายได้ควบคุมพวกเธออย่างเบ็ดเสร็จ
World domination by day, debauchery by night.มีอำนาจเหนือโลกในตอนกลางวัน มึนเมาเสเพลในตอนกลางคืน
Their obsession with killing and domination has culminated in what we've seen today.ความหลงใหลในการฆ่า และการครอบงำของพวกเขา ได้นำไปสูจุดสูงสุด ที่พวกเราได้เห็นวันนี้
Surprise, speed, and domination are key.อย่าให้รู้ตัว รวดเร็ว และการควบคุม เป็นปัจจัยสำคัญ

-domination- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
世界制覇[せかいせいは, sekaiseiha] (n) domination of the world; world hegemony
男尊女卑[だんそんじょひ, dansonjohi] (n) male domination of women; male chauvinism; subjection of women; (P)
跋扈[ばっこ, bakko] (n,vs) rampancy; prevalence; domination
跳梁[ちょうりょう, chouryou] (n,vs) jumping about; rampancy; domination
跳梁跋扈[ちょうりょうばっこ, chouryoubakko] (n,vs) being rampant; domination

-domination- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery ; might FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจควบคุม[n. exp.] (amnāt khūap) EN: mastery ; domination FR:
จักรวรรดินิยม[n.] (jakkrawatni) EN: imperialism ; domination FR: impérialisme [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -domination-
Back to top