ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dollar-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dollar, *dollar*,

-dollar- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
" If you put up 3-4,000 dollar investment, we can make 50,000 distributing. "" If you put up 3-4,000 dollar investment, we can make 50,000 distributing."
She's special. She also gave me a dollar for a tip.เธอเป็น พิเศษ เธอ ยังให้ฉัน ดอลลาร์ สำหรับเคล็ดลับ
I don't think you guys are gonna gross dollar one.ผมไม่คิดว่าพวกคุณจะได้เงิน
Okay. And that's a dollar change.โอแคย และนั้นเป็นเงินทอน$1
I was in charge of a million dollar equipment!ผมจะเจ้าของอุปกรณ์ล้านดอลลาร์
A dollar here, a dollar there.นี่ก็เงิน นั่นก็เงิน
I'll pay you a dollar to shut up.ข้าจะให้ 1 ดอลล่า แล้วหุบปากซะ
My way, you get 100% from the insurance company... take the bonds back from us... at 60 cents on the dollar and make yourself another 40%.วิธีผม คุณเคลมประกันได้ 100% ซื้อพันธบัตรคืนจากเรา 60 เซนต์ต่อเหรียญ
She needs every dollar we've got.เธอต้องใช้เงินที่เราได้ทั้งหมดน่ะ.
I myself was amazed to learn just how much stuff the earth has to produce through our extraction process to produce a dollar of revenue for our company.ตัวผมเองตกใจเมื่อรู้ว่า โลกต้องสร้างสิ่งต่าง ๆ ให้เราขูดรีดมากแค่ไหน เพียงเพื่อทำรายได้ให้บริษัทเราสักดอลลาร์
Now, even if we charge, say, a dollar a pop we're billionaires.ถ้าหากเราเพิ่มมูลค่ามันขึ้นมา คิดดู,เงินดอลล่าก้อนใหญ่ ... พวกเราจะกลายเป็นเศรษฐีเงินล้าน - ใช่
You know what that dollar represents?พ่อรู้ไม๊ ว่านั่นมันแบงค์พิมพ์ใหม่?

-dollar- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kuài, ㄎㄨㄞˋ, 块 / 塊] lump (of earth); chunk; piece; classifier for pieces of cloth, cake, soap, etc.; colloquial word for yuan (or other unit of currency such as Hong Kong or US dollar etc), usually as 塊錢|块钱

-dollar- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジアダラー[, ajiadara-] (n) Asia dollar
アメリカドル;アメリカ・ドル[, amerikadoru ; amerika . doru] (n) American dollar; United States dollar; US dollar
オイルダラー[, oirudara-] (n) oil dollar
シェークダラー[, shie-kudara-] (n) sheik dollar
シンガポールドル[, shingapo-rudoru] (n) Singapore dollar
ダラー[, dara-] (n) {comp} dollar (symbol)
ドルクローズ[, dorukuro-zu] (n) dollar clause
ドルシフト[, dorushifuto] (n) dollar shift
ドルショック[, dorushokku] (n) dollar shock
ドルユーザンス[, doruyu-zansu] (n) dollar usance
ドル外交[ドルがいこう, doru gaikou] (n) dollar diplomacy
ドル建て[ドルだて, doru date] (n) dollar basis; quotation in dollars
ドル相場[ドルそうば, doru souba] (n) exchange rates of the dollar
ドル買い[ドルかい, doru kai] (n) dollar purchase; (P)
メチニス[, mechinisu] (n) silver dollar (Metynnis hypsauchen) (lat
円安ドル高[えんやすドルだか, enyasu doru daka] (n) depreciation of the yen against the (American) dollar
円高ドル安[えんだかドルやす, endaka doru yasu] (n) appreciation of the yen against the (American) dollar
黄金万能[おうごんばんのう, ougonbannou] (n) the almighty dollar
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ダラー[だらー, dara-] dollar (symbol)
ドル記号[ドルきごう, doru kigou] dollar sign ($)

-dollar- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอลลาร์ = ดอลล่าร์[n.] (dønlā = døl) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.) FR: dollar [m] ; dollar américain [m] ; billet vert [m]
ดอลลาร์บรูไน[n. exp.] (dønlā Brūna) EN: Brunei dollar FR:
ดอลลาร์ฮ่องกง[n. exp.] (dønlā Hǿng ) EN: Hong Kong dollar ; HK$ FR: dollar de Hong Kong [m]
ดอลลาร์ออสเตรเลีย[n. exp.] (dønlā Østre) EN: Australian dollar FR: dollar australien [m]
ดอลลาร์สหรัฐ[n. exp.] (dønlā Sahar) EN: United States dollar ; U.S. dollar ; American dollar FR: dollar américain [m] ; dollar [m]
ดอลลาร์สิงคโปร์[n. exp.] (dønlā Singk) EN: Singapore dollar FR:
การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์[n. exp.] (kān øn khā ) EN: dollar weakness FR: faiblesse du dollar [f]
ค่าเงินดอลลาร์[n. exp.] (khā ngoen d) EN: dollar rate FR: cours du dollar [m]
ค่าเงินยูโร[n. exp.] (khā ngoen y) EN: cours du dollar [m] FR: cours de l'euro [m] ; valeur de l'euro [f]
หมู่เกาะโซโลมอนดอลลาร์[n. exp.] (Mūkǿ Sōlōmø) EN: Solomon Islands dollar (SBD) FR: dollar des Salomon [m]
เงินดอลลาร์[n. exp.] (ngoen dønlā) EN: dollar ; American dollar ; buck (Am. - inf.) FR: dollar [m] ; dollar américain [m]
นกตะขาบดง[n. exp.] (nok takhāp ) EN: Dollarbird ; Oriental Dollarbird ; Dollar Roller FR: Rolle oriental [m]
เหรียญ[n.] (rīen) EN: dollar ; piaster FR: dollar [m]
เหรียญสหรัฐ[n. exp.] (rīen Sahara) EN: U.S. dollar ; American dollar ; US Dollar FR: dollar américain [m] ; dollar [m]
เหรียญสิงคโปร์[n. exp.] (rīen Singkh) EN: Singapore dollar FR: dollar de Singapour [m]
เสถียรภาพของเงินดอลลาร์[n. exp.] (sathīenraph) EN: dollar stability FR: stabilité du dollar [f]
สี่สิบบาทต่อหนึ่งดอลลาร์[xp] (sīsip bāt t) EN: 40 baht for a dollar FR: 40 bahts pour un dollar

-dollar- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldstück {n}; Dollar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dollar-
Back to top