ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-discuss-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น discuss, *discuss*,

-discuss- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is not something to discuss on an open lineนี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดคุยกันทางโทรศัพท์ได้
You and I should discuss this aloneคุณและฉันควรจะพูดคุยเรื่องนี้กันตามลำพัง
I can't discuss it on the phoneฉันไม่สามารถจะสาธยายมันทางโทรศัพท์ได้
You can discuss this on the wayคุณสามารถถกเรื่องนี้ระหว่างทาง
I can't discuss it on the phoneฉันไม่สามารถพูดถึงมันทางโทรศัพท์ได้
It's stupid to discuss with that guyไร้สาระที่จะมาถกเถียงกับคนอย่างนั้น
He told me that he wanted to discuss something with meเขาบอกกับผมว่าเขาอยากจะสนทนาอะไรบางอย่างกับผม
I'd like to invite you to lunch so we can discuss your bookฉันอยากเชิญคุณมาทานอาหารกลางวันด้วยกัน เพื่อที่เราจะได้คุยกันเกี่ยวกับหนังสือของคุณ
We made an agreement not to discuss old relationshipsเราตกลงกันที่จะไม่โต้เถียงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ
If you have any frustrations or any problems you can always discuss them with meถ้าเธอมีความคับข้องใจหรือมีปัญหาใดๆ เธอก็สามารถพูดคุยกับฉันได้เสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His Excellency invites you to Tomainia to discuss the matter.ท่านผู้นำ เชิญท่าน มา โทไมเนีย เพื่อเจรจาครับ
We shall not discuss the Osterlich situation.เราจะไม่พูดถึง สถานการณ์ ในออสตินลิค
Can't we discuss this without passion?เราจะไม่โต้เถียงหากท่านชอบมัน
We can, well, discuss it first, then vote on it. That's, of course... that's one way.เราสามารถดีหารือเกี่ยวกับมันเป็นครั้งแรกแล้วลงคะแนนให้กับมัน ที่แน่นอน ...
That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not.That's a point at which we might begin to discuss whether we're a hung jury or not.
I'd like to discuss the riot...{\cHFFFFFF}ฉันต้องการที่จะหารือเกี่ยวกับการแข่งขัน ...
Never. Give him a living, but never discuss the family business with him.ไม่เคย ให้เขามีชีวิตอยู่ แต่ไม่เคยหารือเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวกับเขา
We don't discuss business at the table.เราไม่ได้หารือเกี่ยวกับธุรกิจที่โต๊ะ
No, I didn't come here to discuss it, I came to say it.ไม่ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อหารือ เกี่ยวกับมัน เรามาเพื่อจะบอกว่ามัน ฉันผ่าน
Mr. Gandhi I am instructed to request your attendance at an all-government conference in London to discuss the possible independence of India.ผมได้รับแจ้งให้เชิญคุณไปร่วม สัมมนากับรัฐบาลของเราในลอนดอน เพื่อปรึกษาความเป็นไปได้ ในการให้เอกราช
I came because I have something rather important to discuss with you.ฉันมาเพราะฉันมีบางสิ่งบางอย่าง ที่ค่อนข้างสำคัญที่จะพูดคุยกับคุณ
Merely, that you were all meeting to discuss our little financial arrangements.คิดหรือว่าพวกคุณมาเจอกัน เพื่อจะหารือเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเงิน

-discuss- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同列に論じる[どうれつにろんじる, douretsunironjiru] (exp,v1) to discuss in the same terms; to treat equally
大阪会議[おおさかかいぎ, oosakakaigi] (n) Osaka Conference; meeting held by the leaders of the Meiji Restoration in Osaka to discuss the formation of a representative assembly (January-February, 1875)
廬山会議[ろざんかいぎ, rozankaigi] (n) Lushan Conference (1959 meeting of the Communist Party of China to discuss the Great Leap Forward)
膝を突き合わせる;膝をつき合わせる[ひざをつきあわせる, hizawotsukiawaseru] (exp,v1) to meet face-to-face; to discuss unreservedly
話に花が咲く[はなしにはながさく, hanashinihanagasaku] (exp,v5k) to reminisce; to engage in a lively conversation; to discuss mutual interests
論究[ろんきゅう, ronkyuu] (n,vs) discuss thoroughly; deal exhaustively with

-discuss- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue FR: débattre ; discuter ; délibérer
เจรจา[v.] (jēnrajā = j) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
เจรจา[v.] (jērajā = jē) EN: talk ; speak ; converse ; discuss ; negotiate ; confer ; exchange views FR: négocier ; discuter ; converser ; échanger un point de vue
คิดเห็น[v.] (khithen) EN: comment ; discuss ; criticize ; deem ; judge FR: critiquer ; commenter ; juger
ค่อยพูดค่อยจา[v. exp.] (khǿi phūt k) EN: discuss something FR: discuter le coup
คุยกัน[v. exp.] (khui kan) EN: chat together ; discuss ; talk FR: bavarder ; discuter ; converser ; faire la causette ; tailler une bavette (inf.)
พูด[v.] (phūt) EN: talk ; speak ; say ; remark ; mention ; express ; utter ; discuss ; chatter FR: parler ; dire ; s'exprimer ; prendre la parole ; mentionner ; exprimer ; raconter ; déclarer
พูดคุย[v. exp.] (phūt khui) EN: chat ; talk ; converse ; chatter ; discuss FR: bavarder ; converser ; chatter ; discuter
ปรึกษา[v.] (preuksā) EN: consult ; confer with ; take advice ; seek advice ; discuss ; take counsel with ; exchange views ; talk over FR: consulter ; s'entretenir ; prendre conseil (auprès de ) ; discuter
ปรึกษาหารือ[v. exp.] (preuksā hār) EN: consult ; confer with ; take/seek advice ; discuss ; take counsel with FR:
สนทนา[v.] (sonthanā) EN: converse ; talk ; discuss ; chat ; have a conservation ; speak FR: discuter ; converser ; dialoguer ; échanger des propos ; chatter ; clavarder (Québ.)
เถียง[v.] (thīeng) EN: dispute ; debate ; argue ; wrangle ; discuss ; contradict ; talk back FR: contester ; objecter ; répliquer ; discuter ; débattre ; polémiquer
ถก[v.] (thok) EN: discuss ; debate FR: discuter
ถกปัญหา[v. exp.] (thok panhā) EN: discuss FR: discuter
ถกเถียง[v.] (thokthīeng) EN: dispute ; argue ; discuss ; debate ; be under discussion FR: débattre
ติเตียน[v.] (titīen) EN: blame ; reprove ; express disapproval ; censure ; criticize ; review ; discuss both good and bad points FR: critiquer ; analyser ; peser le pour et le contre
ต่อปาก[v.] (tøpāk) EN: plead a case ; argue ; relate ; tell ; discuss FR:
โต้ตอบ[v.] (tōtøp) EN: answer ; retort ; discuss ; argue ; carry on a conversation ; carry on a dialogue FR: répliquer ; rétorquer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -discuss-
Back to top