ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-discard-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น discard, *discard*,

-discard- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, Max, as soon as you discard scientific rigour, you are no longer a mathematician, you're a numerologist.แต่แมกซ์... . เมื่อใดก็ตามที่เธอละทิ้ง กฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
And I discard whatever I don't like.และทิ้งสิ่งที่ฉันไม่ชอบ
You can discard that one, then I'll discard this.นายทิ้งใบนี้ได้ แล้วพี่ก็จะทิ้งบ้าง
You can discard half these cards.นายทิ้งได้ตั้งครึ่งเลยนะ
To ascend, discard all notion of descending, sever it at its very rootอัดมันที่หัว แล้วมันก็จะร่วงไปเอง
When I want to discard its possession, I'll just say...เมื่อชั้นถอนการครอบครอง ชั้นจะพูด... .
Once you discard the ownership, you lose the ability of "the eyes".ครั้งนึงเธอเคยถอนการเป็นเจ้าของ เลยสูญสียตาพิเศษไป
I'll give you a tool to reclaim your life, to discard the vices that have so corrupted your soul.ว่าฉันจะทำอะไร และการทิ้ง จิตวิญญาณชั่วๆของแก.
If we can not discard it.ถ้าเรายกเลิกไม่ได้ล่ะ
Dexter's old discard photosรูปที่ เด็กเตอร์ ถ่ายไว้
You think I don't remember what movie makes you feel better when you're sick? Then they're not good, so don't eat those. Just go ahead and discard those.ว่าหนังเรื่องไหนที่จะทำให้อาการป่วยของคุณดีขึ้น ขั้นต่อไปแกะพวกนั้นทิ้งไป
But, Hotch, if he's an experienced tracker, he'll probably realize he's being hunted by now and discard all nonessentials.แต่ฮอทช์... ถ้าเขาเป็นนักสะกดรอยที่มีประสบการณ์ เขาอาจรู้ตัวแล้วว่าเขากำลังถูกตามล่า

-discard- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
可选择丢弃[kě xuǎn zé diū qì, ㄎㄜˇ ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ ㄉㄧㄡ ㄑㄧˋ, 可选择丢弃 / 可選擇丟棄] discard eligible (Frame Relay); DE
报废[bào fèi, ㄅㄠˋ ㄈㄟˋ, 报废 / 報廢] report as worthless; discard as worthless; reject; scrap
取其精华,去其糟粕[qǔ qí jīng huá, ㄑㄩˇ ㄑㄧˊ ㄐㄧㄥ ㄏㄨㄚˊ, qu4 qi2 zao1 po4, 取其精华,去其糟粕 / 取其精華,去其糟粕] take the cream, discard the dross (political and educational slogan); keep what is good, discard the rest; You need to be selective when studying.; In modernizing the country, don't accept uncritically all foreign ideas.

-discard- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] (n) {comp} frame discard
取捨分別[しゅしゃふんべつ, shushafunbetsu] (n,vs) make a choice among many; select the good (desirable, necessary, relevant) and discard the rest; decision to adopt or reject
捨て山;捨山[すてやま, suteyama] (n) discard pile (card games)
華を去り実に就く[かをさりじつにつく, kawosarijitsunitsuku] (exp,v5k) to discard the flower for the fruit
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フレーム廃棄[フレームはいき, fure-mu haiki] frame discard
廃棄プライオリティ[はいきプライオリティ, haiki puraioritei] discard priority, loss priority
破棄[はき, haki] discard (vs)

-discard- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญยา[v. exp.] (jaroēn yā) EN: discard a medicine FR:
เขี่ย[v.] (khīa) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust FR: se débarasser de
ละทิ้ง[v.] (lathing) EN: abandon ; leave ; forsake ; strand ; desert ; abdicate ; discard ; reject ; neglect ; ignore a person FR: abandonner ; déserter ; négliger
เลิก[v.] (loēk) EN: abolish ; do away with ; cancel ; annul ; abrogate ; wind up ; give up ; cease ; upend ; quit ; discard ; drop out ; abandon ; rescind ; scrap FR: abolir ; annuler ; abroger ; démanteler ; rompre ; abandonner ; renoncer ; laisser tomber
มละ[v.] (mala) EN: discard FR:
ปัดเศษ[v.] (patsēt) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder FR: arrondir
ระทอด[v.] (rathøt) EN: throw away ; discard FR:
รุ[v.] (ru) EN: throw away ; discard ; drop ; shed ; clear ; purge FR: épurer ; éliminer
สละ[v.] (sala) EN: discard ; abandon ; relinquish ; throw away ; give up ; abstain ; renounce ; abdicate FR: renoncer à ; abandonner ; s'abstenir de ; consacrer ; donner ; sacrifier ; vouer
เท้ง[v.] (thēng) EN: discard FR:
ทิ้งไพ่[v.] (thing phai) EN: lay down a card ; cast a card down ; discard FR: se défausser ; se débarasser d'une carte (inutile ou dangereuse)
โยนทิ้ง[v. exp.] (yōn thing) EN: toss away ; throw away ; cast away ; cast aside ; cast off ; discard ; get rid of FR: jeter ; se débarasser de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -discard-
Back to top