ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dirigible-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dirigible, *dirigible*,

-dirigible- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The beloved explorer lands his dirigible the Spirit of Adventure, in New Hampshire this week, completing a yearlong expedition to the lost world.นักสำรวจผู้น่ารัก ได้นำยาน "เธอะ สปิริต ออฟ แอดเวนเจอร์"ลงจอด ที่แฮมเชียร์ สัปดาห์นี้ สิ้นสุดการเดินทางที่ยาวนาน สู่โลกที่สาบสูญ
Luna, we're here. Keep off the Dirigible Plums.ห้ามแตะต้อง ลูกพรุนของดิลิโกล์
Keep off the Dirigible Plums.ห้ามแตะต้อง ลูกพลับของดิลิโกล์

-dirigible- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
軽気球[けいききゅう, keikikyuu] (n) dirigible balloon

-dirigible- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรือเหาะ[n. exp.] (reūa hǿ) EN: airship ; dirigible ; blimp ; zeppelin FR: ballon dirigeable [m] ; dirigeable [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dirigible-
Back to top