ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-diesel-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น diesel, *diesel*,

-diesel- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผาหัว (v.) warm up the piston head of a diesel engine before ignition See also: heating the sparking plug
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, to do the job I need five gallons of diesel and some high-octane gasoline.เพื่อไปเอารถ ผมต้องใช้น้ำมัน ดีเซล 5 แกลลอน ...และเชื้อเพลิงไฮ-ออคเทนอีกหน่อย
It says here that one of the previous fires was set with diesel fuel that disappeared from the grounds keeping facility.ในรายงานนี้บอกว่า/Nเพลิงไหม้ครั้งก่อน ๆ ต้นเพลิงมาจากน้ำมันดีเซล ที่หายไปจาก/Nชั้นเก็บของใต้ดินของคณะ
I think it's the diesel fuel, Iike at the ferry.Now Larry shows up, right?
Darby runs his meth lab out of the diesel yard in Pope.ดาร์บี้เดินหน้าขายยาของเขา กระจายไปท่าจอดรถดีเซลในโป๊บ ที่นั่นพวกสิงค์รถบรรทุกรวมตัวกัน
The Nords said that the diesel was payment for my crank debt.พวกThe Nordsมันพูดว่าน้ำมันดีเซลในรถนั่น เป็นเงินแทนที่ฉันติดหนี้ค่าโคเคน
Darby is dealing meth at the diesel yard up in Pope.ดาร์บี้ซื้อขายยาเสพติด ที่จุดจอดรถน้ำมันดีเซลด้านเหนือโป๊บ
The old ship had been refitted with a diesel engine and a new sea winch.ใ่ส่เครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องกว้านใหม่
Through the magic of diesel fuel and ammonium nitrate I'm ready right now to blow you all sky-high.ผ่านน้ำมันวิเศษ กะอะลูมิเนียมในเตรท ฉันพร้อมแล้ว ที่จะระเบิดพวกแกไปบนฟ้า
And it smelled like--like diesel. Like a diesel he dinged to it.และมันกลิ่นเหมือน ดีเซล
Tanya had diesel fuel on her clothing.เธอถูกพบบนถนน ผมแน่ใจว่าทุกคนมี
It absorbs diesel fuel.เรารู้แล้วว่าเขาเคลื่อนย้ายพวกเธอยังไง
No hefty bags. No diesel fumes. This is what she would have wanted... a grieving spouse...ไม่มีถุงดำ ไม่มีกลิ่นน้ำมันดีเซล นี่เหรอคือสิ่งที่เธอต้องการ

-diesel- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柴油[chái yóu, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ, 柴油] diesel fuel
柴油机[chái yóu jī, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ ㄐㄧ, 柴油机 / 柴油機] diesel engine
柴油发动机[chái yóu fā dòng jī, ㄔㄞˊ ㄧㄡˊ ㄈㄚ ㄉㄨㄥˋ ㄐㄧ, 柴油发动机 / 柴油發動機] diesel engine
十六烷值[shí liù wán zhí, ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ ㄨㄢˊ ㄓˊ, 十六烷值] cetane number (quality of light diesel fuel, measured by its ignition delay)

-diesel- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディーゼルエンジン[, dei-zeruenjin] (n) diesel engine
ディーゼルカー[, dei-zeruka-] (n) (1) (See ディーゼル動車) diesel locomotive; (2) (See ディーゼル自動車) diesel powered car
ディーゼル動車[ディーゼルどうしゃ, dei-zeru dousha] (n) diesel locomotive
ディーゼル機関[ディーゼルきかん, dei-zeru kikan] (n) diesel engine
ディーゼル機関車[ディーゼルきかんしゃ, dei-zeru kikansha] (n) diesel locomotive
ディーゼル自動車[ディーゼルじどうしゃ, dei-zeru jidousha] (n) diesel powered car
ディーゼル電気車[ディーゼルでんきしゃ, dei-zeru denkisha] (n) diesel electric car
気動車[きどうしゃ, kidousha] (n) train powered by a diesel or internal-combustion engine
直噴ディーゼル[ちょくふんディーゼル, chokufun dei-zeru] (n) direct-injection diesel engine

-diesel- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดรรชนีดีเซล[n. exp.] (datchanī dī) EN: diesel index FR:
ดีเซล[n.] (dīsēl = dīs) EN: diesel FR: diesel [m]
ดีเซล-ปาล์ม[n. exp.] (dīsēl-pām) EN: FR: diesel de palme [m]
หัวรถจักรดีเซล[n. exp.] (hūarotjak d) EN: diesel locomotive FR: locomotive diesel [f]
หัวรถจักรดีเซลไฟฟ้า[n. exp.] (hūarotjak d) EN: diesel electric locomotive FR:
เครื่องดีเซล[n. exp.] (khreūang dī) EN: diesel engine FR: moteur diesel [m]
เครื่องปั่นไฟดีเซล[n. exp.] (khreūang pa) EN: diesel generator FR: groupe électrogène diesel [m] ; générateur électrique diesel [m]
เครื่องยนต์ดีเซล[n. exp.] (khreūangyon) EN: diesel engine FR: moteur diesel [m]
น้ำมันดีเซล[n. exp.] (nāmmandīsēl) EN: diesel oil ; diesel FR: diesel [m] ; gazole [m]
น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว[n. exp.] (nāmmandīsēl) EN: diesel fuel ; diesel oil FR:
น้ำมันดีเซลหมุนรอบช้า[n. exp.] (nāmmandīsēl) EN: diesel oil FR:
น้ำมันโซลา[n.] (nāmmansōlā) EN: diesel fuel ; diesel oil (Am.) ; diesel solar FR:
เผาหัว[v.] (phaohūa) EN: warm up the piston head of a diesel engine before ignition ; heat the sparking plug FR:
รถดีเซลราง[n. exp.] (rot dīsēl r) EN: diesel railcar FR: diesel électrique [m]
รถไฟดีเซลราง[n. exp.] (rotfai dīsē) EN: diesel train FR:
รถจักรดีเซล[n. exp.] (rot jak dīs) EN: diesel locomotive FR: locomotive diesel [f]
รถจักรดีเซลไฟฟ้า[n. exp.] (rot jak dīs) EN: diesel electric locomotive FR:
วัฏจักรดีเซล[n. exp.] (wattajak dī) EN: Diesel cycle FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -diesel-
Back to top