ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-determine-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น determine, *determine*,

-determine- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is up to you to determine your futureมันขึ้นอยู่กับคุณที่จะกำหนดอนาคตของตนเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How can we determine the true inclination of a boy or girl?ที่เราสามารถตัดสินใจ true inclination ของเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงอย่างไร?
And we will determine how.แล้วเราจะหาคำตอบให้อย่างไร
We will now determine your g-force threshold.ร้อน! ขั้นตอนนี้ ทดสอบการทนทานต่อแรง G-Force
All we need to do is determine our coordinates, then use triangulation to chart a direct route to New York.- โอ้ มันง่ายมาก เราควรกำหนดพิกัด จากนั้นใช้สามเหลี่ยมในแผนภูมิ ตรงไปทางนิวยอร์ก
We're still trying to determine the nature of the malfunction but the important thing is you're okay.เรายังคงพยายามที่จะกำหนด ธรรมชาติของความผิดปกติ แต่สิ่งที่สำคัญคือคุณโอเค
Like most other parents of their day, they'd determine that their next child would be brought into the world in what has become the natural way.ก็เหมือนพวกพ่อแม่ทั่วไปในตอนนั้น, พวกเขาตัดสินใจอย่างแน่นอนว่า ลูกคนต่อไป- จะมาเกิดตามธรรมชาติ
The king asks Archimedes to determine if a present he has received is actually solid gold.กษัตริย์ได้บอกให้ อาร์คีมีดีส หาวิธีตรวจสอบ ว่าของบรรณาการที่พระองค์ได้รับมา เป็นทองคำจริงหรือไม่
Displacement - a way to determine volume, and thus a way to determine density.การแทนที่ เป็นวิธีหาปริมาตร ดังนั้น จึงสามารถหาความหนาแน่น
Mr. Vance, I think what the judge is trying to determine here... is what exactly your strategy is for helping poor Mr. Junuh find his game, because to the untrained observer it appears you know as much about being a caddie... as I do about driving a locom...คุณช่วยจูเนอท่าไหน เพราะ... ...ดูคุณรู้เรื่องแคดดี้ เท่าๆ กับฉันรู้เรื่องขับรถไฟ
However, as head of Gryffindor house it is for Professor McGonagall to determine the appropriate action.ในฐานะหัวหน้าของบ้านกริฟฟินดอร์ ศจ.มักกอนนากัล จะเป็นผู้ตัดสินลงโทษเอง
To determine the kind of personality that drives the corporation to behave like an externalizing machine we can analyze it like a psychiatrist would a patient.เพื่อชี้ให้เห็นบุคลิกภาพ ที่ผลักดันให้บรรษัท ประพฤติตัวเป็นเครื่องจักรผลักภาระ
They could determine their position by the moon and the stars.เขาสามารถคะเนตำแหน่งของพวกเขา จากพระจันทร์และหมู่ดาวต่างๆ

-determine- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
词缀剥除[cí zhuì bō chú, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄔㄨˊ, 词缀剥除 / 詞綴剝除] affix stripping; to determine the root of a word by removing prefix and suffix
决策[jué cè, ㄐㄩㄝˊ ㄘㄜˋ, 决策 / 決策] strategic decision; decision-making; policy decision; to determine policy

-determine- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
予備尋問[よびじんもん, yobijinmon] (n) voir dire (hearing to determine the admissibility of evidence, or the competency of a witness or juror)
十王[じゅうおう, juuou] (n) {Buddh} ten rulers of the afterlife (who judge the dead and determine their placement in their next life)
押さえる(P);抑える(P);押える[おさえる, osaeru] (v1,vt) (1) (esp. 押さえる) to pin something down; to hold something down; to hold something back; to stop; to restrain; to curb; (2) (esp. 押さえる) to seize; to grasp; to arrest; (3) (esp. 抑える) to gain control of something; to govern; to keep down (e.g. information); to suppress; (4) to catch happening; to determine (important points); to find (proof); to understand; (P)
決す[けっす, kessu] (v5s) (See 決する) to decide; to determine
決定づける[けっていづける, ketteidukeru] (v1,vt) to decide (e.g. an outcome); to dictate; to determine
突き止める;突止める;突き留める[つきとめる, tsukitomeru] (v1,vt) to determine (esp. a culprit or underlying cause); to pin down; to make sure; to locate; to identify; to find out; to ascertain
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner

-determine- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็ดเดี่ยว[v.] (detdīo) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดเดี่ยว[adj.] (detdīo) EN: resolute ; firm ; determined ; single-minded FR: décidé ; déterminé ; résolu
ดื้อ[adj.] (deū) EN: obstinate ; stubborn ; pigheaded ; self-willed ; obdurate ; contrary ; recalcitrant ; headstrong ; naughty FR: obstiné ; récalcitrant ; insoumis ; déterminé ; buté ; inflexible ; tête de mule
ใฝ่[v.] (fai) EN: aim ; expect ; seek ; pursue FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
ใจเด็ด[adj.] (jaidet) EN: resolute ; determined ; steadfast ; undaunted FR: déterminé ; résolu
จับมือใครดมไม่ได้[v. (loc.)] (japmeūkhrai) EN: cannot look for the one who makes trouble ; be unable to determine who the perpetrator is ; cannot sniff out the culprit FR:
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; establish ; earmark ; assign ; appoint ; allocate ; limit FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; programmer ; allouer
กำหนดใจ[v.] (kamnotjai) EN: intend ; concentrate ; contemplate ; determine FR:
กำหนดแน่นอน[v. exp.] (kamnot naēn) EN: determine precisely FR:
กำหนดท่าที[v. exp.] (kamnot thāt) EN: determine a position ; determine a stance FR: arrêter une position
หมายมั่นปั้นมือ[v.] (māimanpanme) EN: be determined ; intend ; aim for ; be resolved to FR: être déterminé (à)
มั่นหมาย[v.] (manmāi) EN: intend to ; determine ; mean to ; have an intention of FR: être décidé à ; être résolu à ; être déterminé à
ปักใจ[v.] (pakjai) EN: determine FR:
พิสูจน์หาสาเหตุการตาย[v. exp.] (phisūt hā s) EN: determine the cause of death FR: déterminer les causes de la mort
พลิกศพ[v. exp.] (phlik sop) EN: determine the cause of death ; make a postmortem examination FR: déterminer les causes d'un décès ; faire l'autopsie d'un cadavre
ระบุ[v.] (rabu) EN: identify ; give the name ; specify ; mention ; name ; designate ; stipulate ; determine FR: mentionner ; nommer ; identifier ; préciser ; spécifier ; déterminer
ตั้งใจจริง[v. exp.] (tangjai jin) EN: determine ; intend ; mean ; aim ; have in mind FR:
ตัดสินใจ[v.] (tatsinjai) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided FR: décider (de) ; se décider (à) ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision ; trancher ; arrêter une décision ; prendre position
ตี[v.] (tī) EN: estimate ; value ; evaluate ; appraise ; determine ; set FR: estimer ; évaluer ; arrêter ; fixer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -determine-
Back to top