ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-despot-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น despot, *despot*,

-despot- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I won't marry someone I don't love or give that despot the satisfaction that I helped him.ข้าจะไม่แต่งงานกับคนที่ข้าไม่ได้รัก หรือถูกบังคับ ให้เต็มใจที่จะช่วยเขา
So, how does a... special-forces soldier like Norris, that kind of résumé, become a hired mercenary for a crazed despot in South America?แล้วทำไม... ทหารหน่วย จู่โจมพิเศษอย่างนอร์ริส ประวัติดีอย่างนั้น

-despot- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デスポット[, desupotto] (n) despot
啓蒙専制君主[けいもうせんせいくんしゅ, keimousenseikunshu] (n) enlightened despot
独裁者[どくさいしゃ, dokusaisha] (n) dictator; despot

-despot- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phū mī amnā) EN: authoritarian ; autocrat ; despot ; tyrant ; dictator FR:
ผู้มีอิทธิพล[n. exp.] (phū mī itti) EN: despot ; tyrant ;gang boss ; Mafia boss FR:
ทรราช[n.] (thørarāt) EN: despot ; tyrant ; bad ruler FR: tyran [m] ; despote [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -despot-
Back to top