ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-despite-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น despite, *despite*,

-despite- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For some, their flesh will be marked for life, despite having made it home from the camps.บางคนอาจมีแผลไปตลอดชีวิต นอกเหนือไปจากนั้น...
The reality of Ray Brower was growing, and kept us moving despite the heat.รายการเรียลลิตี้ของเรย์ บราวเวอร์กำลังไปได้ และทำให้เราเดินต่อไปถึงแม้จะร้อนตับแล่บ
Who in despite of view is pleased to dote.Who in despite of view is pleased to dote. (กลอนเกี่ยวกับความรักที่แฝงมาในรูปความชัง)
...and despite your warning, I managed to catch the cold....และถึงแม้ว่าคุณจะเตือนไว้แล้ว แต่ผมก็ยังติดหวัดงอมแงม
Now I'm teaching at a cram school, despite my lack of qualifications.ตอนนี้ฉันทำงานอยู่ที่โรงเรียนสอนพิเศษถึงแม้ว่าฉันจะได้เก่งก็เหอะ
You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I've been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision.คุณคือผลลัพธ์ของความผิดพลาด ซึ่งแม้ผมจะพยายามอย่างที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถจะกำจัดมันออกไป จนเหลือแต่สมการที่ลงตัวได้
And to be honest, despite all my complaining... we have had a wonderful life.และก็ที่จริงนะ ทั้งๆที่ฉันบ่นนู่นบ่นนี่มากมาย เราก็มีเวลาดีดีเยอะนะ
Well done, Passepartout. We're still on schedule despite those dogged thieves.เก่งมาก ถึงเจอโจร ก็ยังอยู่ในกำหนดเวลา
But despite their differences, they had one important thing in common.แต่ยังไงก็ตาม / พวกเขาก็แตกต่างกัน พวกเขามีสิ่งหนึ่ง/ สิ่งสำคัญที่อยู่ร่วมกัน
Firefighters, Jack Morrison and Leonard Richter entered a blazing appartment block despite enormous danger to themselves, and saved a young girls life.นักผจญเพลิง แจ๊ค มอริสัน และ เลียวนาร์ด ริคเทอร์ ฝ่าเข้าไปยังอพาร์เมนต์ ที่เปลวไฟกำลังลุกโชติ แม้ต่างก็รู้ว่า มันมีอันตรายรอเขาอยู่ข้างใน
Well, you're certain the treasure is real, despite what anyone else thinks.คุณมั่นใจว่าขุมทรัพย์มีจริง, ไม่เหมือนอย่างที่คนอื่นคิด.
Besides, despite manifold attractions, it is by no means certain another offer of marriage will ever be made to you.ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนสวย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะมีคนมาขอแต่งงานด้วยอีก

-despite- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空腹高心[kōng fù gāo xīn, ㄎㄨㄥ ㄈㄨˋ ㄍㄠ ㄒㄧㄣ, 空腹高心] ambitious despite lack of ambition
任凭风浪起,稳坐钓鱼台[rèn píng fēng làng qǐ, ㄖㄣˋ ㄆㄧㄥˊ ㄈㄥ ㄌㄤˋ ㄑㄧˇ, wen3 zuo4 diao4 yu2 tai2, 任凭风浪起,稳坐钓鱼台 / 任憑風浪起,穩坐釣魚臺] lit. sitting at ease in a fishing boat despite wind and storm (成语 saw); to stay calm during tense situation; a cool head in a crisis
坚苦卓绝[jiān kǔ zhuó jué, ㄐㄧㄢ ㄎㄨˇ ㄓㄨㄛˊ ㄐㄩㄝˊ, 坚苦卓绝 / 堅苦卓絕] persisting despite trials and tribulations (成语 saw); conspicuous determination
百思不解[bǎi sī bù jiě, ㄅㄞˇ ㄙ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 百思不解] remain puzzled after pondering over sth a hundred times; remain perplexed despite much thought

-despite- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ見えても[ああみえても, aamietemo] (exp) despite appearances
それでいて[, soredeite] (conj) and yet; despite (all) that; (P)
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
つつも[, tsutsumo] (suf) (after the -masu stem of a verb) (See つつ・2) even though; despite
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P)
まいに[, maini] (conj) (See まい) even though it is not; despite not
不本意ながら[ふほんいながら, fuhon'inagara] (adv) involuntarily; reluctantly; against one's inclination; against one's will; as a matter of unpleasant necessity; despite oneself
忙を厭わず[ぼうをいとわず, bouwoitowazu] (exp) despite one's busyness
損ねる[そこねる, sokoneru] (v1,vt) (1) to harm; to hurt; to injure; to wreck; (aux-v) (2) to miss out, despite wanting to do; (P)

-despite- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แม้กระนั้น[conj.] (maēkranan) EN: nevertheless ; notwithstanding ; despite that ; even so ; however FR: néanmoins ; malgré cela ; malgré tout
แม้วะ[conj.] (maēwa) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
แม้ว่า[conj.] (maēwā) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
มิไย[prep.] (miyai) EN: despite ; no matter that ; regardless of ; irrespective of FR:
ทั้ง ๆ = ทั้งๆ[conj.] (thang-thang) EN: though ; although ; even though ; despite ; in spite FR:
ทั้ง ๆ ที่[conj.] (thang-thang) EN: in spite of ; although ; despite ; though ; even though ; even if FR: en dépit de ; malgré
ทั้งที่[X] (thangthī) EN: although ; even though ; despite ; in spite of ; even if ; in spite of ; though ; while; notwithstanding FR: quoique ; bien que ; même si ; malgré

-despite- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Trotz {m} | jdm. zum Trotz | seinen Warnungen zum Trotzdefiance | in defiance of sb. | despite his warnings
trotz; ungeachtet; ungeschadet {prp; +Genitiv (+Dativ)} | trotz aller Ermahnungen; ungeachtet aller Ermahnungen | trotz allem; trotz alledemin spite of; despite | despite all warnings | in spite of everything

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -despite-
Back to top