ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-denigrate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น denigrate, *denigrate*,

-denigrate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
While you stand here and feel sorry for yourself and denigrate the fine people of Kentwood, I'm gonna go find Dan.ระหว่างที่เธอยืนอยู่ที่นี่และมัวแต่เสียใจกับตัวเอง และ ทำให้คนดีๆจาก Kentwood เสื่อมเสียชื่อเสียง ฉันจะไปตามหาแดน
Under no circumstances should you denigrate him.ไม่ว่าสถานการณ์ใด อย่าสบประมาทเขา
In your book, why do you continually denigrate the work of David Irving?ในหนังสือของคุณทำไมคุณทำ อย่างต่อเนื่อง ลบรอยทำงานของเดวิดเออร์วิง?
I don't think I do denigrate him.ฉันไม่คิดว่าฉันจะลบรอยเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -denigrate-
Back to top