ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-denial-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น denial, *denial*,

-denial- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your vehement denial has been duly noted.การปฏิเสธของเธอได้ถูกบันทึกไว้แล้วนะ
Please. I'm still in a state of denial about that.น่าๆ พ่อยังไม่ได้คิดไปถึงเรื่องนั้นเลยนะ
And, you know, there are a Iot of people who go straight from denial to despair without pausing on the intermediate step of actually doing something about the problem.รู้ไหมว่ามีผู้คนมากมายที่ตรงดิ่งจากการปฏิเสธ กลับไปเป็นสิ้นหวัง โดยไม่มีการหยุดระหว่างกลาง
I also know denial is the first stage of the grieving processรู้ด้วยว่าการปฎิเสธเป็นขั้นแรก ของการไว้อาลัย
No, irony is the bringing together of contradictory truths to make out of the contradiction a new truth with a laugh or a smile, and I confess that a truth must come with one or the other, or I account it as false and a denial of the very nature of humaniไม่ค่ะ ถ้าเหน็บแนม ความซื่อสัตย์มันจะต้องขัดแย้งกัน เพื่อสร้างความขัดแย้งใหม่ ด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้ม และฉันก็คิดว่าทุกคน มีความซื่อสัตย์อยู่ในตัวกันอยู่แล้ว
Don't let denial get in the way of that.อย่าเพิ่งปฏิเสธคำแนะนำผม
They say a strong denial is like an affirmation.ถ้าพูดอย่างหนักแน่นว่า 'ไม่' มันก็เหมือนกับว่า 'ใช่'
Let's go right from denial to acceptance. Oh, my- oh, my god, you son of a bitch. - nathan.จงทำใจแล้วยอมรับมันซะ ไม่ ไม่...
You need to leap over denial phase and get right into the acceptance of this whole thing.เริ่มด้วยการที่ลูก ต้องท่องคำกล่าวปฏิเสธ ว่าไม่มีพี่เขาแล้ว และเริ่มเปิดใจยอมรับความจริง ต่อเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมด
Whatever the physical characteristic-- the color of the eyes, the skin type-- if the baby doesn't have it, he or she ends up in the foster care system, wives of sexual sadists need outlets as a denial mechanism to cope with what their partners are doing.ไม่ว่าจะมีลักษณะทางกายภายยังไง... . สีของตา, สีผิว
Active denial system.- ระบบปฏิเสธการเคลื่อนไหว
I think you have a serious case of denial going, and I want you to know that I'm here for you no matter what, and...ผมคิดว่าคุณอยู่ในช่วงวิกฤตของชีวิต และผมอยากให้คุณรู้ว่า ไม่ว่ายังไง ผมก็จะอยู่ช่วยคุณ และ..

-denial- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分布式拒绝服务[fēn bù shì jù jué fú wù, ㄈㄣ ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄐㄩˋ ㄐㄩㄝˊ ㄈㄨˊ ˋ, 分布式拒绝服务 / 分佈式拒絕服務] distributed denial of service (DDOS) form of internet attack

-denial- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] (n) {comp} denial of service
サービス不能攻撃[サービスふのうこうげき, sa-bisu funoukougeki] (n) {comp} denial of service attack
サービス妨害攻撃[サービスぼうがいこうげき, sa-bisu bougaikougeki] (n) {comp} denial of service attack
サービス拒否攻撃[サービスきょひこうげき, sa-bisu kyohikougeki] (n) {comp} denial of service attack
拒否処分[きょひしょぶん, kyohishobun] (n) (judicial) denial
現状否定[げんじょうひてい, genjouhitei] (n) refusal to accept the present situation; denial of the existing situation; negation of the status quo
空寂[くうじゃく, kuujaku] (n) (1) {Buddh} complete emptiness (i.e. as a denial of the inherent existence of all things); nirvana (where this emptiness is realized); (adj-na,n) (2) (arch) quiet and lonely
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サービスの妨害[サービスのぼうがい, sa-bisu nobougai] denial of service

-denial- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การปฏิเสธ[n.] (kān patisēt) EN: denial ; refusal ; repudiation FR: refus [m] ; rejet [m]
คำปฏิเสธ[n.] (kham patisē) EN: refusal ; denial FR:
ปฏิเสธข่าวลือ[v. exp.] (patisēt khā) EN: issue a denial FR:

-denial- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dementi {n} | ein offizielles Dementidisclaimer | an official denial
Unverträglichkeit {f}alternative denial

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -denial-
Back to top