ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-demonstrative-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น demonstrative, *demonstrative*,

-demonstrative- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"If being demonstrative and warm is difficult," ถ้าการแสดงความรักและความอบอุ่นนั้นยาก"

-demonstrative- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
指示代词[zhǐ shì dài cí, ㄓˇ ㄕˋ ㄉㄞˋ ㄘˊ, 指示代词 / 指示代詞] demonstrative pronoun (這|这, 那, 各 etc)

-demonstrative- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
指示代名詞[しじだいめいし, shijidaimeishi] (n) {ling} (e.g. それ, これ, あれ, etc.) demonstrative pronoun
指示詞[しじし, shijishi] (n) {ling} demonstrative
指示語[しじご, shijigo] (n) {ling} demonstrative

-demonstrative- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นิยม[adj.] (niyama) EN: demonstrative FR:
นิยมสรรพนาม[n. exp.] (niyom sapph) EN: demonstrative pronoun FR: pronom démonstratif [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -demonstrative-
Back to top