ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-delicacy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น delicacy, *delicacy*,

-delicacy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A little delicacy called sizzling shrimp. That's right.กุ้งผัดฉ่า อาหารขึ้นเหลา
Talk with a bit more delicacy !ก็พูดให้มันดูนิ่มนวลสักนิดนึง
Oh, be warned, Lamia. Delicacy is needed.จำไว้นะลาเมีย อย่าบุ่มบ่าม
You can't understand the delicacy the situation.คุณไม่เข้าใจว่าสถานการณ์นี้ยุ่งยากแค่ไหน
She's been compelled so we can enjoy our little delicacy in peace.หล่อนถูกสะกด เราจะได้ละเลียดกับอาหารได้อย่างช้าๆ
Except he needed a lawyer who understood the delicacy of his situation, didn't he?เว้นแต่เขาต้องการทนาย ที่เข้าใจสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนของเขา อย่างนั้นใช่ไหม

-delicacy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
八つ橋;八ツ橋;八橋;八ッ橋[やつはし, yatsuhashi] (n) (1) type of sweet made with bean paste (local delicacy in Kyoto); cinnamon-seasoned cracknel (cookie); (2) zigzag bridge
湯葉;湯波;油皮;豆腐皮[ゆば, yuba] (n) tofu skin; dried beancurd; delicacy made from the skin of gently boiled soybean milk
美味[びみ, bimi] (adj-na,n) good flavor; good flavour; delicacy
蕗の薹[ふきのとう, fukinotou] (n) edible flower bud of the fuki (Petasites japonicus) plant, an early spring delicacy

-delicacy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารพื้นบ้าน[n. exp.] (āhān pheūnb) EN: local dishes ; local delicacy ; local delicacies [pl] FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f] ; plat local [m]
อาหารราคาแพง[n. exp.] (āhān rākhā ) EN: delicacy FR:
อาหารท้องถิ่น[n. exp.] (āhān thøngt) EN: local dishes ; local delicacy ; local delicacies [pl] FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f] ; plat local [m]
ของอร่อย[n. exp.] (khøng arøi) EN: delicious dish ; delicacy FR:
ความละเอียด[n.] (khwām la-īe) EN: delicacy ; elaboration ; meticulousness ; carefulness ; scrupulosity ; thoroughness ; susceptibilities ; fineness FR: finesse [f]
ลาภปาก[n.] (lāppāk) EN: unexpected delicacy ; unexpected treat FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -delicacy-
Back to top