ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-defunct-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น defunct, *defunct*,

-defunct- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
St. Baldwin's is a now defunct psychiatric hospital for the criminally insane.เซนต์บาลด์วินส์เป็นโรงพยาบาลทางจิตเวชที่เลิกไปแล้ว เพราะเหตุผลทางด้านอาชญากรรม ตอนนี้โรงพยาบาลอยู่ที่ซาเรม
Kang's using a defunct steel factory owned by your family's company.คังใช้โรงงานเหล็กที่ปิดตัวไปแล้ว ครอบครองโดยบริษัทครอบครัวคุณ

-defunct- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมดสภาพ[adj.] (mot saphāp) EN: unusable ; inoperable ; unserviceable ; defunct  FR:
ร้าง[adj.] (rāng) EN: deserted ; abandoned ; desolate ; uninhabited ; forsaken ; vacant ; tenantless ; empty ; unoccupied ; defunct FR: désert ; abandonné ; déserté
ถูกยุบ[adj.] (thūk yup) EN: defunct FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -defunct-
Back to top