ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-definite-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น definite, *definite*,

-definite- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He told me they had some definite clues.เขาบอกว่า มีร่องรอยที่ชัดเจน.
I feel we could make a definite contribution here.ผมรู้สึกว่าเราสามารถสร้างงานบริจาคได้ชัดเจน
Between you and I, I would say, definite results within a week.รู้แค่เรานะ ผมบอกได้ว่าผลจะออกมาในไม่กี่สัปดาห์
You could have some definite potential... buried under all this hostility.จริงๆนะ พี่อาจจะมีเสน่ห์ ฝังลึกอยู่ในความก้าวร้าวก็ได้
The only definite thing in this world may perhaps be that human beings are all alone.เฉพาะสิ่งที่แน่นอนในโลกนี้ บางที่อาจจะเป็นมนุษย์เท่านั้นที่อยู่โดยลำพังทั้งหมด
But getting any definite information on the country... has become harder and harder.สถานการณ์ในประเทศ - รุนแรงขึ้นทุกที
That email was a definite indicator of that fact.เพื่อจะไขว่คว้าอะไรสักอย่างที่ไร้ตัวตน เมลล์นั่นเป็นหลักฐานยืนยันได้อย่างดี
I expected him to say no and he gave me a definite maybe instead.ผมคาดว่าเขาจะปฏิเสธ แต่เขากลับบอกว่าอาจทำได้แทน
I have come to the definite conclusion that your husband is not a good man.ฉันมีข้อสรุปที่ชัดเจน คือสามีของคุณไม่ใช่คนดี
You're always so wonderfully definite on the subject of what you do and don't deserve.คุณอยู่เสมอเพื่อให้ชัดเจนอย่างน่าพิศวง ในเรื่องของสิ่งที่คุณทำและไม่สมควรได้รับ
And everything you're saying makes sense if I had a definite talent, if I were a writer or an artist.และทุกสิ่งที่คุณกำลังจะบอกว่าทำให้รู้สึก ถ้าผมมีความสามารถแน่นอนถ้าฉันเป็นนักเขียนหรือศิลปิน
The mature sperm is showing definite signs of structural abnormalities.สเปิร์มที่โตเต็มวัยแล้วแสดงผลชัด ของความผิดปกติ

-definite- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盲流[máng liú, ㄇㄤˊ ㄌㄧㄡˊ, 盲流] blind influx; country-to-city migrant without definite prospects
定冠词[dìng guàn cí, ㄉㄧㄥˋ ㄍㄨㄢˋ ㄘˊ, 定冠词 / 定冠詞] definite article
实物[shí wù, ㄕˊ ˋ, 实物 / 實物] material object; object for practical use; definite thing; reality; matter (phys.)

-definite- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一口商い[ひとくちあきない, hitokuchiakinai] (n) an immediate definite deal
判然[はんぜん, hanzen] (adj-t,adv-to) clear; distinct; evident; definite
[しか, shika] (adj-t,adv-to) (See 確たる証拠) certain; definite
確たる[かくたる, kakutaru] (adj-pn) (See 確・かく) certain; definite
確とした[かくとした, kakutoshita] (adj-f) certain; definite
確報[かくほう, kakuhou] (n) definite report; confirmed data
確約[かくやく, kakuyaku] (n,vs) firm promise; definite promise; (P)

-definite- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บวกแน่นอน[adj.] (būak naēnøn) EN: positive-definite ; positive definite FR:
อินทิกรัลจำกัดเขต[n. exp.] (inthikran j) EN: definite integral FR: intégrale définie [f]
แน่ชัด[adj.] (naēchat) EN: clear ; obvious ; explicit ; definite FR: évident ; certain ; clair
แน่นอน[adj.] (naēnøn) EN: certain ; firm ; definite ; positive ; unchanged FR: certain ; précis ; sûr
ปริพันธ์จำกัดเขต [n. exp.] (pariphan ja) EN: definite integral FR: intégrale définie [f]
เป๊ะ[v.] (pe) EN: be accurate ; be exact ; be correct ; be precise ; be definite FR: être exact

-definite- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
definit {adj} [math.] | positiv definit [math.] | negativ definit [math.] | negativ semidefinit [math.] | bedingt positiv definit [math.]definite | positive definite | negative definite | negative semidefinite | conditionally positive definite
Integral {n} [math.] | bestimmtes Integral [math.] | mehrfaches Integral [math.] | unbestimmtes Integral [math.]integral | definite integral | multiple integral | antiderivative
negativ definit {adj} [math.]negative definite

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -definite-
Back to top