ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-dedicated-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น dedicated, *dedicated*,

-dedicated- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สังฆทาน (n.) offering dedicated to Buddhist monks
เลกวัด (n.) man who dedicated his life to the service of a monastery
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've dedicated my life for helping strangers I've never metฉันได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือคนแปลกหน้าที่ฉันไม่เคยพบมาก่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is an established academy dedicated to specialising.โรงเรียนนี้ถูกตั้งขึ้นมา เพื่อฝึกให้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษ
This is dedicated to the late, great Magic Sam.นี้ซึ่งอุทิศให้ผู้วิเศษมีความสำคัญแต่ตายไปแล้ว แซม
This afternoon, I buried my partner Jerry Hadley, perhaps the finest, most dedicated GLG-20 in the history of the service.บ่ายวันนี้ ฉันเพิ่งฝังศพคู่หูฉัน Jerry Hadley เขาอาจเป็นหนึ่งในสายลับ GLG-20 ที่เก่งที่สุดและทุ่มเทที่สุด เท่าที่เคยมีมา
As you know, I've dedicated my life... to helping those wess fortunate than myself...อย่างที่คุณวู้นั่นแหวะ ฉันอุทิศชีวิต... เพื่อช่วยเหวือ คนที่โชคว้ายกว่าฉัน...
I dedicated my life to the study of fencing.ข้าอุทิศทั้งชีวิตเพื่อเรียนฟันดาบ
So, I'll just say that this play is dedicated to the memory of my mother,คือผมอยากอุทิศละครเรื่องนี้ ให้ความทรงจำของแม่ผม
I dedicated that last six months of my high-school years to 'Musashino'.ฉันอุทิศเวลาหกเดือนสุดท้านในไฮสคูล... ...เพื่อ 'มัทซาชิโน'
I had my own office, unlimited stationary supplies, and a professional, dedicated assistant.ฉันมีออฟฟิศเป็นของตัวเอง/มีผลตอบแทนประจำอย่างไม่จำกัด และยังมีผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช่วยเลขา
He dedicated it to his true love.เขาจะอุทิศให้กับผู้หญิง ที่เป็นที่รักของเขา
He dedicated it to his true love.....เขาจะอุทิศมันให้กับ"รักแท้"ของเขาน่ะค่ะ...
Sung-hyun dedicated it to you. Eun-joo.เขามอบภาพนี้แด่คุณครับ คุณบุนจู
SP Wong was dedicated to the police force and you investigated him?เขาทุ่มเทให้กรมมาตลอด คุณให้คนสะกดรอยตามเขา

-dedicated- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专用网路[zhuān yòng wǎng lù, ㄓㄨㄢ ㄩㄥˋ ㄨㄤˇ ㄌㄨˋ, 专用网路 / 專用網路] dedicated network

-dedicated- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
データ専用文字[データせんようもじ, de-ta senyoumoji] (n) {comp} dedicated data character
世話女房[せわにょうぼう, sewanyoubou] (n) perfectly dedicated wife
企業戦士[きぎょうせんし, kigyousenshi] (n) corporate warrior (exceptionally dedicated and hard-working employee)
大不敬[だいふけい, daifukei] (n) (1) (arch) great impropriety (esp. towards the imperial family); (2) (See 八虐) crime against the imperial family (or a shrine dedicated to them, etc.)
奥宮[おくみや, okumiya] (n) (See 奥社) rear shrine (located behind the main shrine, but dedicated to the same deity)
奥社[おくしゃ, okusha] (n) (See 本社) rear shrine (located behind the main shrine, but dedicated to the same deity)
屋台(P);屋体;家台(iK)[やたい, yatai] (n) (1) (See 屋台店) cart (esp. a food cart); stall; stand; (2) (See 踊り屋台) festival float; portable shrine dedicated to a god and shaped like a house; dancing platform; (3) stage prop fashioned after a large building; (4) (abbr) (See 屋台骨) framework (of a house, etc.); (5) (arch) house (esp. a small and miserable house); (P)
火祭;火祭り[ひまつり, himatsuri] (n) (1) fire festival (often celebrating the absence of fires); (2) New Year's ritual at Izumo Shrine; (3) festival involving fire dedicated to the gods
玉串料;玉ぐし料[たまぐしりょう, tamagushiryou] (n) cash offering made on the occasion of one's visit to a shrine; money offering dedicated to the Shinto gods; fees for offering a branch of the sacred tree to the gods
相殿[あいどの;あいでん, aidono ; aiden] (n) enshrinement of two or more deities in one building of a shrine; shrine building dedicated to two or more deities
義兵[ぎへい, gihei] (n) soldier or army dedicated to a righteous cause
若宮[わかみや, wakamiya] (n) (1) young imperial prince; (2) child of the imperial family; (3) (See 本宮) shrine dedicated to a child of the god of the main shrine; (4) (See 勧請) newly built shrine (to which a divided tutelary deity has just been transferred)
観音堂[かんのんどう, kannondou] (n) temple dedicated to Kannon
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ専用文字[データせんようもじ, de-ta senyoumoji] dedicated data character
専用(の)[せんようの, senyouno] dedicated
専用キー[せんようキー, senyou ki-] dedicated key
専用線[せんようせん, senyousen] dedicated line

-dedicated- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังสุกุล[n.] (bangsukun) EN: monk's robes dedicated to a deceased person ; yellow robe (drawn by a Buddhist) FR:
ชุดสังฆทาน[n. exp.] (chut sangkh) EN: offering dedicated to Buddhist monks ; monk basket FR:
กัลปนา[n.] (kanlapanā) EN: land given to a monastery ; properties dedicated to a temple FR:
กัลปนา[n.] (kanlapanā) EN: deed dedicated to the dead ; merit dedicated to the departed FR:
เครื่องสังฆทาน[n. exp.] (khreūang sa) EN: offering dedicated to Buddhist monks FR:
ปังสุกุล[n.] (pangsukun) EN: monk's robes dedicated to a deceased person ; yellow robe (drawn by a Buddhist) FR:
เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน[v. exp.] (pennāmneung) EN: be of one heart and one mind ; be dedicated heart and soul to the same cause ; be in unity ; cohere FR:
สังฆทาน[n.] (sangkhathān) EN: offering dedicated to Buddhist monks FR:
ทักษิณานุประทาน[n.] (thaksinānup) EN: offering dedicated to the deceased ; the making of merits for the dead people ; offering made to monks on behalf of the dead FR:
ยุกต์[adj.] (yuk) EN: devoted; dedicated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -dedicated-
Back to top