ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-decree-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น decree, *decree*,

-decree- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Caught up in some incomprehensible hierarchy, dressed in a blue-striped uniform, sometimes classified under the decree known as "Nacht und Nebel"ถูกให้ยศตำแหน่ง โดยไม่เป็นที่เข้าใจ ถูกให้ใส่เครื่องแบบสีฟ้าลายทาง และถูกตีตราด้วยตัวย่อของคำว่า "Nacht und Nebel"
Our girls abstained from relieving themselves all day in compliance with your decree that we produce this for youเด็กผู้หญิงของเราที่ละเว้นจาก relieve themselves ทั้งวัน... ...ในการร่วมมือกับคำสั่งของคุณ ... ...
This decree from the Emperor allows us to subdue the Deer God!คำสั่งจากจักรพรรดิ... นี่ ... ช่วยให้เราสามารถปราบกวางพระเจ้า!
I suggest we sit on a bench for the morning, there's another official decree "no Jews allowed on public benches".แต่ก็ไม่ได้ มีกฎห้ามยิวใช้ม้านั่งสาธารณะ บ้ากันใหญ่แล้ว
This decree will come into force on the first of December, 1939 and applies to all Jews over 12 years of age.ข้อบังคับนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 1939 และบังคับใช้กับชาวยิวที่มีอายุเกิน 12 ปี
The Jews that do not respect this decree will be severely punished.ชาวยิวที่ฝ่าฝืนกฎข้อบังคับนี้ จะถูกลงโทษอย่างหนัก
Headmaster these boys have flouted the Decree for the Restriction of Underage Wizardry.อาจารย์ใหญ่ เด็กพวกนี้ได้ละเมิดกฎข้อห้ามใช้ เวทย์มนตร์ของพ่อมดไม่บรรลุนิติภาวะ
Seven years later the U.S. Patent office issued a one sentence decree you can patent anything in the world that's alive except a full birth human being.7 ปีต่อมา สำนักงานสิทธิบัตรสหรัฐฯ ออกกฤษฎีกาประโยคเดียวว่า คุณสามารถจดสิทธิบัตรอะไรก็ได้ในโลกที่มีชีวิต
And furthermore, I hereby decree that the princesses of the Middle Kingdom, wherever they may be, are released from their vow, and may marry whomsoever they please.จากนี้ต่อไป ข้าขอเอ่ยคำประกาศิต เจ้าหญิงทุกพระองค์ของแผ่นดินนี้ ไม่ว่าจะอยู่ ณ ที่ใดก็ตาม จะหลุดพ้นจากคำสัตย์สัญญาที่ให้ไว้ และสามารถจะสมรสกับชายใดก็ตาม ที่เป็นพอใจของพวกนาง
The late king gave His Majesty a decree permitting him to have me executed.อดีตพระราชาให้พระบัญชาฝ่าบาท อนุญาตให้พระองค์ลงโทษเราเหรอ
Under the tone of educational decree #23 as it acted by the ministerภายใต้กฤษฎีกาการศึกษาฉบับที่ 23 โดยท่านรัฐมนตรี
"In order to affect a timely halt to deteriorating conditions, and to ensure the common good, a state of emergency is declared for these territories by decree of Lord Cutler Beckett, duly appointed representative of His Majesty, the King.ตามบทบัญญัติของ ลอร์ด คัทเลอร์ แบคเก็ท ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนแห่งสมเด็จพระราชา ด้วยบัญญัติภายใต้กฎอัยการศึก

-decree- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
上意[じょうい, joui] (n) will or decree (esp. of shogun); emperor's wishes
悪令[あくれい, akurei] (n) bad decree
王法[おうほう, ouhou] (n) royal decree
詔勅[しょうちょく, shouchoku] (n) imperial edict; decree
院宣[いんぜん;いんせん, inzen ; insen] (n) imperial command (decree); decree of cloistered emperor

-decree- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญญัติ[n.] (banyat) EN: regulation ; act ; law ; decree ; regulation ; enactment ; provision FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; ordonnance [f] ; précepte [m]
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
กำหนดกฎเกณฑ์[n. exp.] (kamnot kotk) EN: regulation ; decree ; rule ; law FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; règlement [m]
คำสั่งศาล[n. exp.] (khamsang sā) EN: writ ; ruling ; decree ; court order ; judicial order FR: décison judiciaire [f] ; acte judiciaire [m] ; injonction [f]
กฎ[n.] (kot) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle ; theory FR: loi [f] ; arrêté [m] ; règle [f] ; règlement [m] ; décret [m] ; principe [m]
กฤษฎีกา[n.] (kritsadīkā) EN: decree ; ordinance ; edict ; royal decree FR: décret [m] ; ordonance [f] ; édit [m]
โองการ[n.] (ōngkān) EN: sacred command ; royal edict ; royal decree FR: ordre du roi [m]
ปัญญัติ[v.] (panyat) EN: legislate ; decree FR:
ภาวะฉุกเฉิน[n. exp.] (phāwa chukc) EN: state of emergency ; emergency ; emergency decree FR: cas d'urgence [fm]
พระราชกำหนด[n.] (phrarātchak) EN: Royal Act ; Royal enactment ; royal emergency decree ; emergency decree FR:
ประกาศภาวะฉุกเฉิน[n. exp.] (prakāt phāw) EN: emergency decree FR:
ราชทัณฑ์[n.] (rātchathan) EN: punishment by royal decree ; penalty imposed by the king FR:
โทษหลวง[n. exp.] (thōt lūang) EN: punishment by royal decree FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -decree-
Back to top