ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-crossing-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crossing, *crossing*,

-crossing- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Was it hard crossing the desert?ข้ามทะเลทรายลำบากไหม?
However, Your Highness, we would not think of crossing your soil without your permission, nor of removing the Grail from your borders without suitable compensation.อย่างไรก็ตาม พะยะค่ะ, เราไม่คิดจะเดินข้ามที่ดินของพระองค์ โดยที่ พระองค์ ไม่ทรงอนุญาติ,
Faster... and stop crossing your feet.ปีนขึ้นเร็วเท้าอย่าขัดกัน
We are crossing the umbilicus, making our approach to the Event Horizon.เราอยู่ในท่อเชื่อม กำลังเข้าไปใน อีเวนฮอร์ไรซั่น
That night, crossing the street.แล้วที่คุณข้ามถนนคืนนั้นล่ะ
We have sent the description of the van to every crossing from here to Mackinaw.ได้ข่าวอะไรจากชายแดนมั้ย
The crossing points and airports have his photograph but R.M.C.P. has nothing.ชายแดนทุกจุดมีประกาศรูปเขา แต่ยังไม่ได้ข่าว
He's crossing the lake!มันเป็นความจริงที่เขากำลังข้ามทะเลสาบ!
There's been some strange folk crossing the Shire.There's been some strange folk crossing the Shire.
And if he alerts the enemy to our whereabouts it will make the crossing even more dangerous.ถ้ามันส่งข่าวให้เหล่าศัตรูทราบถึงที่อยู่ของพวกเรา มันก็จะทำให้การเดินทางข้ามแม่น้ำของพวกเรา ยิ่งอันตรายขึ้นทวีคูณ
These people came in anticipation of crossing into Mexico.ผู้คนซึ่งหวังข้ามพรมแดนเข้าไปยังเม็กซิโก
And now, in a dramatic reversal of illegal immigration thousandsofpeopleare crossing the Rio Grande into Mexico.มีการเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายมากขึ้น อเมริกันชนนับพันข้ามแม่น้ำโอริแกรนด์เข้าเม็กซิโก

-crossing- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
海关[hǎi guān, ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ, 海关 / 海關] customs (i.e. border crossing inspection)
暗渡陈仓[àn dù Chén cāng, ㄢˋ ㄉㄨˋ ㄔㄣˊ ㄘㄤ, 暗渡陈仓 / 暗渡陳倉] secretly crossing the Wei river 渭河 at Chencang (成语 saw, refers to a stratagem used by Liu Bang 劉邦|刘邦 in 206 BC against Xiangyu 項羽|项羽 of Chu); fig. fein one thing while doing another; to cheat under cover of a diversion

-crossing- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロッシングゾーン[, kurosshinguzo-n] (n) crossing zone
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes
交差(P);交叉[こうさ, kousa] (n,vs,adj-no) (1) crossing; intersection; (2) (genetic) crossing over; (P)
交差対称性[こうさたいしょうせい, kousataishousei] (n) crossing symmetry (physics)
十字街[じゅうじがい, juujigai] (n) crossroads; street crossing
南中[なんちゅう, nanchuu] (n,vs) crossing the meridian
太刀打ち[たちうち, tachiuchi] (n,vs) crossing swords; opposition; contention
応急渡河[おうきゅうとか, oukyuutoka] (n) hasty crossing
石橋を叩いて渡る[いしばしをたたいてわたる, ishibashiwotataitewataru] (exp) (id) being excessively cautious; knocking on a strong stone bridge before crossing it
行き違い(P);行違い[いきちがい(P);ゆきちがい, ikichigai (P); yukichigai] (n) (1) crossing without meeting (e.g. letters in the post, people on the road); going astray; (2) difference of opinion; misunderstanding; estrangement; disagreement; (P)
赤道祭[せきどうさい, sekidousai] (n) ceremony to celebrate crossing the equator
開閉機[かいへいき, kaiheiki] (n) crossing gate
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クロスケーブル[くろすけーぶる, kurosuke-buru] crossing cable

-crossing- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้าแยกชิบูย่า[n. prop.] (hā yaēk Chi) EN: Shibuya Crossing FR:
หัวถนน[n. prop.] (hūa thanon) EN: beginning of a street/road ; end of the road ; road junction ; road crossing ; crossroads ; corner FR:
จุดผ่านแดน[n. exp.] (jut phān da) EN: border crossing FR: poste-frontière [m] ; point de passage [m]
จุดตัด[n. exp.] (jut tat) EN: crossing ; point of intersection FR: intersection [f] ; point d'intersection [m]
กั๊ก[n.] (kak) EN: crossing ; intersection FR: intersection [f]
ข้ามพรมแดน[adj.] (khām phromd) EN: crossing borders FR:
ป้ายคนข้ามถนน[n. exp.] (pāi khon kh) EN: crossing sign FR: feu (de signalisation) pour piétons [m] ; signal pour piétons [m]
โรคกลัวถนน[n. exp.] (rōk klūa th) EN: agyrophobia ; dromophobia ; fear that crossing roads will cause bodily harm to oneself FR:
ทางข้าม[n.] (thāngkhām) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางข้ามม้าลาย[n. exp.] (thāngkhām m) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]
ทางม้าลาย[n. exp.] (thāngmālāi) EN: zebra crossing ; pedestrian crossing ; crosswalk (Am.) FR: passage pour piétons [m] ; passage clouté [m]

-crossing- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flugkurskreuzung {f}airway crossing
Grenzübergang {m}border crossing (point); checkpoint
Bahnübergang {m}level crossing; railroad crossing [Am.]
Straßenkreuzung {f}level crossing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -crossing-
Back to top