ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-counsellor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น counsellor, *counsellor*,

-counsellor- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ
Every mind must have some counsellor to whom it may apply for consolation in distress.จิตใจทุกดวง ต้องมีผู้ให้คำแนะนำ เพื่อนำไปใช้ ในเวลามีความทุกข์
Look, the only reason you got this job, is because the guidance counsellor begged me to give it to youนายได้งานนี้... เพราะอาจารย์ที่ปรึกษานายขอร้องให้ฉันจ้าง
All lottery winners of large sums must speak with a counsellor like meคนที่ถูกรางวัลใหญ่ควรต้องปรึกษาทนายอย่างผม
Guinevere has proved herself a valuable support and shrewd counsellor these past few months.เกวนนิเวียได้พิสูจน์ตัวเองแล้ว ว่าเป็นผู้สนับสนุนที่มีค่า และที่ปรึกษาที่หลักแหลม ในหลายเดือนที่ผ่านมา

-counsellor- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インベステメントカウンセラー[, inbesutementokaunsera-] (n) investment counselor; investment counsellor
スクールカウンセラー[, suku-rukaunsera-] (n) school counsellor
マリッジカウンセラー[, marijjikaunsera-] (n) marriage counselor; marriage counsellor
勧告者[かんこくしゃ, kankokusha] (n) adviser; advisor; counselor; counsellor

-counsellor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์ที่ปรึกษา[n. exp.] (ājān thīpre) EN: adviser ; counsellor FR: conseiller [m]
ทนาย[n.] (thanāi) EN: lawyer ; attorney ; advocate ; counsel ; counsellor = counselor (Am.) ; barrister ; solicitor FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; conseiller [m] ; conseillère [f] ; représentant [m]
ทนายความ[n.] (thanāikhwām) EN: lawyer ; attorney ; attorney-at-law ; barrister ; solicitor ; counsel ; advocate ; counsellor ; counselor (Am.) FR: avocat [m] ; avocate [f] ; juriste [m, f] ; [m] ; défenseur [m] ; avoué [m] ; notaire [m]
ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูต[n. exp.] (thīpreuksā ) EN: counsellor of embassy ; counselor of embassy (Am.) FR: conseiller d'ambassade [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -counsellor-
Back to top