ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-council-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น council, *council*,

-council- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุรุสภา (n.) The Teachers Council of Thailand
สภาวัฒนธรรมแห่งชาติ (n.) National Council of Cultural Affairs
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suggest we move back to council chambers where we'll have more room.ผมว่าเราเข้าไปในห้องประชุมดีกว่า มันกว้างขวางหน่อย
You were chairman of the National Council on Astronautics.คุณเป็นประธาน ของสภาแห่งชาติในอวกาศ
I n any case, at the next executive council meeting, your poor management of this last incident will be called into question.ในกรณีอื่นๆ,ที่ประชุมคณะบริหารคราวหน้า ความไม่มีฝีมือในการจัดการของคุณจาก เหตุการณ์ล่าสุดที่ผ่านมา จะถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งคำถาม
This must be presented to the supreme executive council for inquiry, but...เรื่องนี้จะต้องถูกนำเสนอไปที่ สภาบริหารสูงเพื่อสอบถาม แต่...
Announce a state of emergency, arrest all members of the executive council and remove them from the chain of command!ประกาศสถานะสภาวะฉุกเฉินและ จับกุมสมาชิกสภาทั้งหมด... ...และย้ายพวกเขาออกจาก เงื่อนไขของคำสั่ง!
His father is in the arts. He's on the Council of Cultural Arts.พ่อของเขาอยู่ในศิลปะ เขาเป็นคนในสภาแห่งศิลปะวัฒนธรรม
I think you should call a city council meeting.ฉันคิดว่าคุณควรจะเรียก การประชุมสภาเทศบาลเมือง
I've recommended to the council members they put this town on alert.ผมเคยแนะนำให้สมาชิกสภา พวกเขาวางเมืองนี้ในการแจ้งเตือน
They are my royal council and truest friends.นี่คือเสนาบดี และเพื่อนแท้ของข้า
The city council has stepped up plans to pass a bill... requiring higher standards for inspection and maintenance... of all rail transportation for Philadelphia... and its outlying districts.สภาเมืองเตรียมผ่านร่างกฎหมายใหม่ เพื่อเพิ่มมาตรฐานการตรวจสอบ และบำรุงรักษา ระบบขนส่งรถไฟฟิลาเดลเฟีย และปริมณฑล
If this is indeed the will of the Council then Gondor will see it done.หากนี่เป็นมติของที่ประชุม... ...กอนดอร์ก็จะขออยู่ดูจนสำเร็จ
Although it has been suggested that this is the same kind of attack we've defended for years, I urge the Council to realize the truth.Although it has been suggested that this is the same kind of attack... เราปกป้องมาเป็นปี ผมกระตุ้นให้คณะกรรมการตระหนักถึงความจริง

-council- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
行政会议[xíng zhèng huì yì, ㄒㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, 行政会议 / 行政會議] Executive Council (Hong Kong)
澳门立法会[Ào mén Lì fǎ huì, ㄠˋ ㄇㄣˊ ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ ㄏㄨㄟˋ, 澳门立法会 / 澳門立法會] Legislative Council of Macao
国务委员[guó wù wěi yuán, ㄍㄨㄛˊ ˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, 国务委员 / 國務委員] member of State Council (in China)
国务院[guó wù yuàn, ㄍㄨㄛˊ ˋ ㄩㄢˋ, 国务院 / 國務院] State Council (PRC); State Department (USA)

-council- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カウンシル[, kaunshiru] (n) council
コメコン[, komekon] (n) Council for Mutual Economic Assistance; COMECON; (P)
ニカイア公会議[ニカイアこうかいぎ, nikaia koukaigi] (n) Council of Nicaea
ヨーロッパ会議[ヨーロッパかいぎ, yo-roppa kaigi] (n) Council of Europe
児童会[じどうかい, jidoukai] (n) elementary school student council
公会議[こうかいぎ, koukaigi] (n) Ecumenical Council
区役所[くやくしょ, kuyakusho] (n) ward office; council (regional); (P)
国連安保理[こくれんあんぽり, kokuren'anpori] (n) Security Council
国連安保理事会[こくれんあんぽりじかい, kokuren'anporijikai] (n) (abbr) (obsc) (See 国連安全保障理事会) United Nations Security Council
国連安全保障理事会[こくれんあんぜんほしょうりじかい, kokuren'anzenhoshourijikai] (n) UN Security Council
国防会議[こくぼうかいぎ, kokuboukaigi] (n) (1) (Japanese) National Defense Council (1956-86) (Defence); (2) National Security Council (USA)
国際連合安全保障理事会[こくさいれんごうあんぜんほしょうりじかい, kokusairengouanzenhoshourijikai] (n) United Nations Security Council
学生会[がくせいかい, gakuseikai] (n) student council (details vary widely but a body of students that takes part in overseeing student behaviour or student activities)
安保理[あんぽり, anpori] (n) (See 安全保障理事会) Security Council
安保理決議[あんぽりけつぎ, anporiketsugi] (n) (abbr) United Nations Security Council Resolution
安全保障会議[あんぜんほしょうかいぎ, anzenhoshoukaigi] (n) Security Council of Japan
安全保障理事会[あんぜんほしょうりじかい, anzenhoshourijikai] (n) (UN) Security Council
家族会議[かぞくかいぎ, kazokukaigi] (n) family council
対日理事会[たいにちりじかい, tainichirijikai] (n) Allied Council for Japan
市参事会[しさんじかい, shisanjikai] (n) city council
市議会議員[しぎかいぎいん, shigikaigiin] (n) city council member
常任理事国[じょうにんりじこく, jouninrijikoku] (n) standing member-nation of the UN Security Council
政倫審[せいりんしん, seirinshin] (n) (abbr) (See 政治倫理審査会・せいじりんりしんさかい) Deliberative Council on Political Ethics (Diet Committee); ethics committee
政治倫理審査会[せいじりんりしんさかい, seijirinrishinsakai] (n) Deliberative Council on Political Ethics
朝議[ちょうぎ, chougi] (n) court council; privy council
枢密院[すうみついん, suumitsuin] (n) (Japanese) Privy Council (abolished in 1947)
米価審議会[べいかしんぎかい, beikashingikai] (n) Rice Price Deliberative Council
米審[べいしん, beishin] (n) (abbr) Rice Price Deliberative Council
自治体国際化協会[じちたいこくさいかきょうかい, jichitaikokusaikakyoukai] (n) Council of Local Authorities for International Relations; CLAIR

-council- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แจง[X] (jaēng) EN: preaching or chanting on the account of the First Council of Buddhism FR:
คณ-[pref.] (khana-) EN: council ; group ; member ; corporation FR: groupe [m]
คณะกรรมการ[n.] (khanakammak) EN: committee ; commission ; board of directors ; administrative committee ; administrative council ; panel FR: comité [m] ; commission [f] ; conseil [m] ; conseil de direction [m]
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด[org.] (Khanakammak) EN: Provincial Islamic Council FR:
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน[org.] (Khanakammak) EN: Civil Service Council FR:
คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.)[org.] (Khanakammak) EN: Central Islamic Council of Thailand (CICOT) FR:
คณะกรรมการกฤษฎีกา [org.] (Khanakammak) EN: Council of State FR: Conseil d'État [m]
คณะมนตรี[n.] (khanamontrī) EN: council ; congress FR:
คณะมนตรีอาเซียนด้านปิโตรเลียม [org.] (Khanamontrī) EN: ASEAN Council on Petroleum (ASCOPE) FR:
คณะมนตรีความมั่นคง[X] (khanamontrī) EN: Security Council FR:
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.)[org.] (Khanamontrī) EN: Council of National Security (CNS) FR:
คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ[org.] (Khanamontrī) EN: United Nations Security Council (UNSC) FR: Conseil de sécurité des Nations unies [m]
คณะมนตรีประชาคม[n. exp.] (khanamontrī) EN: community council FR:
คณะมนตรีประสานงาน[n. exp.] (khanamontrī) EN: coordinating council FR:
คณะองคมนตรี[org.] (Khana Ongkh) EN: Privy Council FR:
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.)[org.] (Khana Patir) EN: Council for Democratic Reform under Constitutional Monarchy (CDRM) FR:
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)[org.] (Khana Raksā) EN: National Council for Peace and Order (NCPO) FR:
คณะรัฐมนตรี (ครม.)[n.] (khanarattha) EN: cabinet ; Council of Ministers FR: conseil des ministres [m] ; conseil de gouvernement [m] ; cabinet des ministres [m] (vx)
คณะรัฐมนตรี (ครม.)[org.] (Khanarattha) EN: cabinet of Thailand ; Council of Ministers of Thailand FR:
คณะสังฆมนตรี[n. prop.] (Khana Sangk) EN: Council of Saṅgha Ministers ; Ecclesiastical Cabinet FR:
คณะทหาร[n. exp.] (khana thahā) EN: military council FR:
คณะเทศมนตรี[n. exp.] (khana thēts) EN: municipal council ; town council ; city council FR: conseil municipal [m] ; conseil communal [m]
คณาธิการ[n.] (khanāthikān) EN: council of clergy FR:
คสช. (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ)[org.] (Khøsøchø. () EN: NCPO (National Council for Peace and Order) FR:
คุรุสภา[n. exp.] (khurusaphā) EN: teachers' council ; association of teacher FR:
คุรุสภา[org.] (Khurusaphā ) EN: The Teachers Council of Thailand FR:
มหาเถรสมาคม[org.] (Mahāthērasa) EN: Sangha Supreme Council of Thailand FR:
มติคณะรัฐมนตรี[n. exp.] (mati khanar) EN: resolution of the Council of Ministers FR:
เนติบัณฑิตยสภา[n.] (nētibanditt) EN: Bar Council ; Bar Association (Am.) FR: barreau [m]
แพทยสภา[n.] (phaētthayas) EN: medical council FR: conseil médical [m]
ประธานสภาเมืองพัทยา[n. prop.] (Prathān Sap) EN: Chairman of the Pattaya City Council FR:
สมาชิกสภาเขต (สข.)[n. exp.] (samāchik sa) EN: district council member FR:
สมาชิกสภาเทศบาล[n. exp.] (samāchik sa) EN: municipal council member FR:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)[org.] (Samnakngān ) EN: National Research Council of Thailand (NRCT) FR:
สังฆมนตรี[n. prop.] (Sangkhamont) EN: Council of Saṅgha Ministers ; Ecclesiastical Cabinet FR:
สังคายนา[n.] (sangkhāyanā) EN: chanting in unison ; Buddhist Council for Collation of the Tipitaka FR:
สังคายนาย[n.] (sangkhāyanā) EN: chanting in unison ; Buddhist Council for Collation of the Tipitaka FR:
สภา[n.] (saphā) EN: council ; assembly ; board ; chamber ; house ; parliament ; congress ; forum FR: conseil [m] ; assemblée [f] ; chambre [f] ; congrès [m] ; parlement [m] ; comité [m] ; forum [m]
สภาแห่งชาติ[n. exp.] (saphā haeng) EN: national council ; national assembly FR: conseil national [m] ; assemblée nationale [f]
สภาแห่งรัฐ[n. exp.] (saphā haeng) EN: state council FR:

-council- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sozialwohnung {f}council flat; council house [Br.]; municipal housing unit [Am.]
Ärztekammer {f}General Medical Council [Br.]
Gemeinderat {m}municipal council
Gemeindevorstand {m}parish council
Kirchenvorstand {m}parochial church council
Staatsrat {m}privy council
Wissenschaftsrat {m}science council
Sicherheitsrat {m}security council
Studentenrat {m}student council

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -council-
Back to top