ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cost-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cost, *cost*,

-cost- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've never figured out what it would cost a year, but I'd like to talk about it with you.เเต่ฉันไม่รู้ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายตกปีละเท่าไหร่ ฉันเลยอยากจะปรึกษากับนายดู
I bought that at a pawn shop two blocks from the boy's house. It cost six dollars.ผมซื้อที่ร้านค้าจำนำสองช่วงตึกจากบ้านของเด็ก มีค่าใช้จ่ายหกดอลลาร์
You chose the wrong friends. This time it will cost you.คุณเลือกเพื่อนผิดๆ คราวนี้, คุณต้องจ่ายค่าโง่
What was the cost of this star wars system?โครงการ Star Wars ใช้งบไปเท่าไหร่?
Well, our initial figure was around, uh... seven... ..around seven dollars,... ..with a retail cost of about... 18.95.Well, our initial figure is around... [Door closes] Around seven dollars...
That's gonna cost you, Tinker Bell.นั่นคือค่าใช้จ่ายที่จะคุณทิงเกอร์เบลล์
I'll think about it. But it'll cost you, Hill.ฉันขอคิดดูก่อน แต่ฉันจะคิดบัญชีกับนาย ฮิล
Your behavior cost us a lot of ground tonight.เจ้านายของเรามอบทุนให้เพียบ
Julie, you told me they cost eighty five pounds!จูลี่ เธอบอกเองไม่ใช่เหรอว่ามันตั้ง 85 ปอนด์?
When does the human cost become too high for the building of a better machine?เมื่อคุณค่าของมนุษย์นั้นสูงมากกว่า เพื่อที่จะสร้างเครื่องจักรดีๆซักเครื่อง ?
How much would it cost to hire someone to get those dirtbags... who killed my brother?ต้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าจะให้คุณฆ่า... คนที่ฆ่าน้องชายของฉัน
His first night in the joint, Andy Dufresne cost me two packs of cigarettes.คืนแรกของเขาในการร่วมกันแอนดี้ Dufresne ค่าใช้จ่ายฉันสองแพ็คของบุหรี่

-cost- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生活费[shēng huó fèi, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄟˋ, 生活费 / 生活費] cost of living; living expenses; alimony

-cost- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドルコスト[, aidorukosuto] (n) idle cost
イニシャルコスト[, inisharukosuto] (n) {comp} initial cost
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards
コストアップ[, kosutoappu] (n,vs) increase in cost (wasei
コストエフェクティブ[, kosutoefekuteibu] (n) {comp} cost effective
コストセービング[, kosutose-bingu] (n) cost saving
コストパフォーマンス;コストパーフォーマンス(ik)[, kosutopafo-mansu ; kosutopa-fo-mansu (ik)] (n) cost performance
コスト削減[コストさくげん, kosuto sakugen] (n) cost reduction; cost saving
コスト割れ[コストわれ, kosuto ware] (n) pricing below cost; cutting into cost
コスト効率[コストこうりつ, kosuto kouritsu] (n) cost effectiveness
コスト安[コストやす, kosuto yasu] (n,adj-no) low cost
コスパ[, kosupa] (n) (abbr) (See コストパフォーマンス) cost performance
サンクコスト[, sankukosuto] (n) sunk cost
ゼロコスト[, zerokosuto] (n,adj-f) zero cost
ソーシャルコスト[, so-sharukosuto] (n) social cost
トータルコスト[, to-tarukosuto] (n) {comp} total cost
ハイコスト[, haikosuto] (n) {comp} high cost
マーケティングコスト[, ma-keteingukosuto] (n) marketing cost
マージナルコスト[, ma-jinarukosuto] (n) marginal cost
一諾千金[いちだくせんきん, ichidakusenkin] (exp) one's word is worth 1,000 pieces of gold; a promise should be kept at all cost
価格性能[かかくせいのう, kakakuseinou] (n) cost effectiveness
元(P);本(P);素;基[もと, moto] (n) (1) (usu. 元) origin; source; (2) (esp. 基) base; basis; foundation; root; (3) (also 因, 原) cause; (4) (esp. 素) ingredient; material; (5) (元 only) (somebody's) side; (somebody's) location; (6) original cost (or capital, principal, etc.); (7) (plant) root; (tree) trunk; (8) (See 和歌) first section of a waka; (ctr) (9) (本 only) counter for blades of grass, tree trunks, etc., and for falcons (in falconry); (n) (10) handle (chopsticks, brush, etc.); grip; (P)
元値が切れる[もとねがきれる, motonegakireru] (exp,v1) to be below the cost; to sell below cost
光熱費[こうねつひ, kounetsuhi] (n) cost of fuel and lighting; cost of heat and electricity; energy bill; utility cost; (P)
尸諌;屍諌[しかん, shikan] (n,vs) admonishing (one's master) at the cost of one's life
社会保障費[しゃかいほしょうひ, shakaihoshouhi] (n) cost of social security; social welfare spending
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コストエフェクティブ[こすとえふぇくていぶ, kosutoefekuteibu] cost effective
コスト削減[コストさくげ, kosuto sakuge] cost reduction
トータルコスト[とーたるこすと, to-tarukosuto] total cost
ハイコスト[はいこすと, haikosuto] high cost
伝達コスト[てんたつコスト, tentatsu kosuto] transmission cost
低コスト[ていコスト, tei kosuto] low cost
回線費用[かいせんひよう, kaisenhiyou] line cost
工事費[こうじひ, koujihi] installation cost
技術コスト[ぎじゅつコスト, gijutsu kosuto] technology cost
通信費[つうしんひ, tsuushinhi] communication cost
開発コスト[かいはつコスト, kaihatsu kosuto] development cost
開発費用[かいはつひよう, kaihatsuhiyou] development cost

-cost- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัญชีต้นทุน[n. exp.] (banchī tont) EN: cost accounting FR:
บานปลาย[v. exp.] (bān plāi) EN: escalate ; get out of hand ; snowball ; cost more money in the end FR: prendre de l'ampleur ; faire boule de neige
ใช้[v.] (chai) EN: spend ; pay ; redeem ; cost FR: dépenser ; payer ; rembourser
ด้านต้นทุน[X] (dān tonthun) EN: cost ; costing FR:
ดัชนีค่าครองชีพ[n. exp.] (datchanī kh) EN: cost of living index FR:
การบัญชีต้นทุน[n. exp.] (kān banchī ) EN: cost accounting FR:
การคำนวณต้นทุน[n. exp.] (kān khamnūa) EN: cost calculation FR:
การควบคุมราคาต้นทุน[n. exp.] (kān khūapkh) EN: cost control FR:
การปันส่วนต้นทุน[n. exp.] (kān pansuan) EN: cost allocation FR:
การวิเคราะห์ต้นทุน[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: cost analysis FR: analyse du coût [f]
กะราคา[v. exp.] (ka rākhā) EN: estimate the cost FR:
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่าอาหาร[n. exp.] (khā āhān) EN: cost of food ; meal allowance ; per diem allowance FR: frais de repas [mpl] ; coût des repas [m]
ค่าใช้จ่าย[n.] (khā chai jā) EN: expense ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; overhead ; allocation FR: coût [m] ; dépense [f] ; dépenses [fpl] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f] ; charges [fpl]
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ[n. exp.] (khā chai jā) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs FR:
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน[n. exp.] (khā chai jā) EN: operating cost ; operating expense ; overheads ; overhead costs FR:
ค่าห้อง[n. exp.] (khā hǿng) EN: room rate ; room cost FR: prix de la chambre [m]
ค่าห้องพัก[n. exp.] (khā hǿng ph) EN: room rate ; room cost FR: prix de la chambre [m]
ขายต่ำกว่าราคาทุน[v. exp.] (khāi tam kw) EN: sell below cost price FR:
ค่าขนส่ง[n. exp.] (khā khonson) EN: freight ; carriage ; freight charge ; transportation fee ; cost of transportation ; transportation expense ; cartage FR: coût du transport [m]
ค่าครองชีพ[n. exp.] (khākhrøngch) EN: cost of living ; living expenses FR: coût de la vie [m] ; cherté de la vie [f] (vx)
ค่าครองชีพสูงลิ่ว[n. exp.] (khākhrøngch) EN: high cost of living FR: coût de la vie élevé [m]
ค่ากินอยู่[n. exp.] (khā kin yū) EN: living expenses ; cost of living ; board and lodging FR: coût de la vie [m]
ค่าก่อสร้าง[n. exp.] (khā køsāng) EN: building cost FR: coût de la construction [m]
ค่าน้ำค่าไฟ[n. exp.] (khā nām khā) EN: water and electricity ; cost of water and electricity ; cost of utilities FR: factures d'eau et d'électricité [fpl]
ค่าแรง[n.] (khā raēng) EN: wages ; pay ; cost of labour ; cost of labor (Am.) FR: salaire [m]
ค่ารักษาพยาบาล[n. exp.] (khā raksā p) EN: expense for medical treatment ; cost of medical treatment ; sickness benefit FR: frais hospitaliers [mpl]
ค่าฤชาธรรมเนียม[n.] (khāreuchāth) EN: cost FR:
ค่าเสียโอกาส[n. exp.] (khā sīa ōkā) EN: opportuny cost ; cost of loss of opportunity FR:
ค่าซ่อม [n. exp.] (khā sǿm) EN: cost of repairs FR: coût des réparations [m]
ค่าวัสดุ[n. exp.] (khā watsadu) EN: cost of material FR:
ค่าย้ายถอน[n. exp.] (khā yāi thø) EN: cost of removal FR:
ข้อเสียหาย[n.] (khø sīaihāi) EN: shortcoming ; disadvantage ; fault ; demerit ; cost ; price FR:
โครงสร้างต้นทุน[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: cost structure FR:
โลว์คอสต์[X] (lō-khøt) EN: low-cost FR: low cost (anglic.)
ไม่ได้เสียอะไร[v. exp.] (mai dāisīa ) EN: not to cost anything (to) ; to have nothing to lose (by) FR:
มูลค่า[n.] (mūnkhā = mū) EN: price ; value ; cost ; basic price ; worth FR: valeur [f] ; prix de base [m]
มูลค่า[n.] (mūnlakhā = ) EN: price ; value ; cost ; basic price ; worth FR: valeur [f] ; prix (de base) [m]
เงินเพิ่มค่าครองชีพ[n. exp.] (ngoen phoēm) EN: cost of living subsidy FR:
งบต้นทุน[n. exp.] (ngop tonthu) EN: cost sheet FR:

-cost- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vollkostenbasis {f}absorbed cost basis
Istkosten {pl}actual cost
Istkostenrechnung {f}actual cost system
Verwaltungsgemeinkosten {pl}administration cost
Kostenumlage {f}allocation of cost
Rentenaufwand {m}annuity cost
Bewertung {f} zu Durchschnittspreisenaverage cost method
Durchschnitts-Stückkosten {pl}average unit cost
Durchschnittseinstandspreis {m}average cost price
Baukostenindex {m}construction cost index
Anschaffungswert {m} | zum Anschaffungswertcost value | at cost
Herstellungskosten {pl}cost of production; cost of manufacture
Voranschlag {m}estimate of cost
Mehraufwand {m}extra time; additional cost
Fixkosten {pl}; fixe Kosten | durchschnittliche fixe Kostenfixed costs | average fixed cost
Anlagekosten {pl}initial cost
Grenzkosten {pl}marginal cost
Minderkosten {pl}cost reduction; reduced cost
Verpackung {f} | einschließlich Verpackung | Verpackung zum Selbstkostenpreis | Verpackung zu Ihren Kostenpacking | packing included | packing at cost | packing will be charged
Anschaffungskosten {pl}prime cost
Fertigungskosten {pl}production cost; manufacturing cost
technische Bedarfsprämie {f}pure burning cost
Kostenfrage {f}question of cost
Restbuchwert {m}amortized cost
Verteuerung {f}rise in price; rise in cost
Gesamtkosten {pl} | durchschnittliche Gesamtkostentotal costs; overall costs | average total cost
Kostenart {f}type of cost

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cost-
Back to top