ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-correspondent-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น correspondent, *correspondent*,

-correspondent- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The correspondent in Oshima did some research for us.นักข่าวที่ โอชิม่า ได้ค้นคว้าให้เรา.
Was your aunt the correspondent on your behalf?ป้าคุณบอกให้คุณเขียนเหรอคะ
Bob's been Washington correspondent for Public Radio for the past 10 years.บ๊อบเป็นนักข่าววอร์ชิงตัน ทำงานให้กับสถานีวิทยุสาธารณะ มาเป็นสิบปี
These All Blacks are possibly one of the greatest international sides ever with a player in Jonah Lomu who is as dominant as any this correspondent has ever seen.ทีมออลแบล็คนี้ นับได้ว่าเป็นทีม.. ที่มีชื่อเสียงที่สุดทีมหนึ่งของโลก โดยเฉพาะผู้เล่นที่ชื่อ โจนาร์ โลมู
Mr. Soames was the Washington Post's correspondent in Berlin before he joined us.คุณโซเมสเคยเป็นผู้สื่อข่าววอชิงตันโพสท์ ในเบอร์ลินก่อนจะมาอยู่กะเรา
With our correspondent up at the scene there About 40 miles north of detroit.เรากำลังพยายามติดต่อกับ ผู้สื่อข่าวของเราซึ่งอยู่ในที่เกิดเหตุ...
I've followed you since you were a foreign correspondent for the Times.ฉันติดตามผลงานของคุณ ตั้งแต่คุณเป็นนักข่าวต่างประเทศ ให้กับหนังสือพิมพ์ไทมส์
Here with me, health correspondent Rob Lewitski.ตอนนี้ดิฉันอยู่กับนักข่าวสายสุขภาพ ร้อบ เลวิทสกี้
This was IBC Correspondent Hwang Tae Bum.นี่คือการรา่ยงานข่าว IBC ฮวางแทบัม

-correspondent- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
首席[shǒu xí, ㄕㄡˇ ㄒㄧˊ, 首席] chief (representative, correspondent etc)
记者站[jì zhě zhàn, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ ㄓㄢˋ, 记者站 / 記者站] correspondent post; correspondent station

-correspondent- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コルレス[, koruresu] (n) (abbr) correspondent
コルレス契約[コルレスけいやく, koruresu keiyaku] (n) correspondent arrangement
コレスポンデント[, koresupondento] (n) correspondent
外人記者[がいじんきしゃ, gaijinkisha] (n) foreign correspondent
従軍記者[じゅうぐんきしゃ, juugunkisha] (n) war correspondent
投書家[とうしょか, toushoka] (n) (literary) contributor; a correspondent
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるエンエンティティ, setsuzokukankeiniaru en'enteitei] (n) {comp} correspondent (N)-entities
軍事通信員[ぐんじつうしんいん, gunjitsuushin'in] (n) war correspondent
通信員[つうしんいん, tsuushin'in] (n) correspondent
Japanese-English: COMDICT Dictionary
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるNエンティティ, setsuzokukankeiniaru N enteitei] correspondent (N)-entities

-correspondent- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักข่าว[n.] (nakkhāo) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist FR: journaliste [m,f] ; reporter [m] ; reporteur [m] ; correspondant de presse [m]
ผู้สื่อข่าว[n.] (phūseūkhāo) EN: journalist ; reporter ; pressman; correspondent ; newsman ; newspaperman ; news anchor FR: journaliste [m, f] ; reporter [m, f]
ธนาคารผู้รับซื้อตั๋ว[n. exp.] (thanākhān p) EN: correspondent bank FR:

-correspondent- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslandkorrespondent {m}foreign correspondent
Auslandskorrespondent {m}foreign correspondent
Sonderberichterstatter {m}special correspondent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -correspondent-
Back to top