ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-congeal-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น congeal, *congeal*,

-congeal- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凍てる[いてる, iteru] (v1,vi) to freeze; to be frozen over; to congeal
凍みる[しみる, shimiru] (v1,vi) to freeze; to be frozen over; to congeal
凝らせる[こごらせる, kogoraseru] (v1,vt) to freeze; to congeal

-congeal- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แข็งตัว[v.] (khaengtūa) EN: congeal ; freeze ; clot FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -congeal-
Back to top