ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-confusion-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น confusion, *confusion*,

-confusion- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, there's still some confusion as to whether or not there's anybody else in this house.ดี เพราะยังคงสับสนอยู่ ว่าเป็นไปได้หรือไม่ ว่ามีใครในบ้านนี้อีก
There isn't any confusion or there isn't anybody else?ไม่มีเรื่องสับสน หรือไม่มีใครอื่นอีก?
And with the confusion among members of parliament sparked by the comments of Finance Minister Takanashi during a recent parliament inquiry, there seems to be no compromise insight between the government and opposition.และความสับสนในหมู่สมาชิกสภา จากคำพูดของ รัฐมนตรีคลัง ทาคานาชิ ระหว่างการตรวจสอบโดยสภา ดูเหมือนจะไม่มีทางประนีประนอมกัน ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน
Each of them deals with this confusion in his own way.แต่ละของพวกเขาเกี่ยวกับความสับสนในทางของตัวเองของเขา
My son and I got separated in the confusion and smoke.ข้อเสนอที่คุณบอกว่าจะให้เปิดสำนักพิมพ์น่ะ ยังอยู่ใช่มั้ย
To avoid widespread confusion Welsh people often add an occupation to a name.เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน ในการเรียกชื่อ ชาวเวลส์จึงมักใส่อาชีพ ไปท้ายชื่อคนด้วย
And just when the sweet confusion is so intense you think you'll die you kind of do, leaving you alone in your separate body.และเมื่อความอลหม่านนั้นไปถึงขีดสุด เราก็คิดว่าเราจะตายเราก็เหมือนจะ อยู่ตามลำพังในร่างที่แยกออกมา
"Disorder and confusion everywhere""Disorder and confusion everywhere"
Now, whatever happened, it's very clear that confusion was about that room.มันชัดเจนอยู่แล้ว ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น คือความสับสนในห้องนั้น
She has arrived, but there was some confusion at the agency.เธอเพิ่งมาถึง, แต่ว่ารู้สึก จะมีความสับสนกับเอเย่นต์ของเรา.
# Disorder and confusion everywhere #Disorder and confusion everywhere
So there's no confusion I'll go over the ground rules.เราจะมีกฏกันนิดหน่อย เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวาย

-confusion- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一哄而散[yī hòng ér sàn, ㄧ ㄏㄨㄥˋ ㄦˊ ㄙㄢˋ, 一哄而散] to disperse in confusion (成语 saw)

-confusion- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごたごた[, gotagota] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) trouble; confusion
ごった返す[ごったがえす, gottagaesu] (v5s,vi) to be in confusion or commotion; to be in a turmoil; to be crowded or jammed with people
コンフュージョン[, konfuyu-jon] (n) confusion
どさくさ紛れに[どさくさまぎれに, dosakusamagireni] (exp,adv) in the confusion of the moment; taking advantage of the confused state of affairs
怨敵退散[おんてきたいさん, ontekitaisan] (exp) invoking disaster upon one's mortal enemy; Confusion to the enemy!
惑乱[わくらん, wakuran] (n,vs) bewilderment; confusion
混線[こんせん, konsen] (n,vs) crossed wires or lines (of communication); confusion
独壇場[どくだんじょう, dokudanjou] (n) (word borne of confusion between the kanji 擅 and 壇) (See 独擅場) field in which one acts unchallenged; unrivaled sphere of activity (unrivalled); one's monopoly
錯乱状態[さくらんじょうたい, sakuranjoutai] (n,adj-no) state of (mental) confusion (agitation)
雑駁[ざっぱく, zappaku] (adj-na,n) confusion

-confusion- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉุกละหุก[adv.] (chuklahuk) EN: in such confusion ; in great haste ; in a hurry FR:
ชุลมุน[adv.] (chunlamun) EN: chaotically ; in disorder ; in confusion FR:
จลาจล[n.] (jalājon) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; unrest ; disorder ; great confusion FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
เกะกะ[adv.] (keka) EN: jumblingly ; disorderly ; untidily ; obstructedly ; roughly ; in confusion ; in disorder ; in a mess ; in the way FR: en désordre
ความโกลาหล[n.] (khwām kōlah) EN: confusion ; chaos ; anarchy FR: chaos [m] ; confusion [f] ; anarchie [f]
ความสับสน[n.] (khwām sapso) EN: confusion ; chaos ; misunderstanding FR: confusion [f]
ความวุ่นวาย[n.] (khwām wunwā) EN: disorder ; confusion ; jumble ; mess FR: remue-ménage [m] ; confusion [f] ; bordel [m] (fam.)
กลุ้ม[adv.] (klum) EN: in disorder ; in confusion ; chaotically ; busily FR:
โกลาหล[n.] (kōlāhon) EN: commotion ; confusion ; tumult ; uproar ; disturbance FR: tumulte [m] ; confusion [f]
กุกกุจจะ[n.] (kukkutja) EN: remorse ; brooding ; confusion ; repentance ; worry FR:
เลอะ[adv.] (loe) EN: in a mess ; in disorder ; in confusion FR: en désordre
ไม่เป็นระเบียบ[adv.] (mai pen rab) EN: in disorder ; in a mess ; in confusion ; disorderly FR:
โมหันธ์[n.] (mōhan) EN: delusion ; illusion ; confusion ; false impression FR:
อลเวง[adj.] (onlawēng) EN: tumultuous ; in turmoil ; chaotic ; in noisy confusion ; wild ; boisterous ; riotous ; rowdy ; turbulent ; unruly; FR: confus ; chaotique ; tumultueux
พะวักพะวน[adj.] (phawakphawo) EN: perplexed ; in a quandary ; in a state of confusion FR:
พล่าน[v.] (phlān) EN: be in tumult ; be in disorder ; be in confusion ; run excitedly FR: être obsédé ; être monomaniaque
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly ; in confusion ; in disorder FR:
พลุกพล่าน[adv.] (phlukphlān) EN: in confusion ; in disorder ; chaotically FR: dans le désordre
ป่วน[adv.] (pūan) EN: in confusion ; in a turmoil FR:
ป่วนปั่น[adj.] (pūanpan) EN: in turmoil ; greatly confused ; in confusion ; frantic FR:
แรงกระเพื่อม[n. exp.] (raēng kraph) EN: upheaval ; turmoil ; confusion FR:
ระส่ำระสาย[adj.] (rasamrasāi) EN: disorganized ; disordered ; in a state of unrest ; in a state of chaos ; in disarray ; in confusion ; disintegrating ; chaotic ; in turmoil FR:
ทะลักทะแลง[adv.] (thalakthala) EN: without order ; in confusion ; unsystematically ; messily FR:
อุตลุด[adv.] (uttalut) EN: in mess ; in disorder ; in haste ; in confusion ; in disarray ; chaotically FR:
วิ่งพล่าน[v. exp.] (wing phlān) EN: run around in confusion ; run around wildely ; run helter-skelter FR:
ยุ่งยิ่ง[adv.] (yungying) EN: restlessly ; in a mess ; in disorder ; in a state of confusion FR:
ยุ่งเหยิง[adv.] (yungyoēng) EN: in a disorderly manner ; in a state of confusion FR: pêle-même

-confusion- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verwechslungsgefahr {f}danger of confusion
Geistesverwirrung {f}mental confusion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -confusion-
Back to top