ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-confusing-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น confusing, *confusing*,

-confusing- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It can get confusing sometimes...ก็จะได้เป็นความสับสนบางครั้ง
The world is far too confusing a place to hate anybody.โลก... ...วุ่นวายเกินกว่า ที่จะเกลียดใครอีก
Auntie An Mei said that. Why you always confusing us?- ป้าอันเมย์ต่างหากที่พูดแบบนั้น ทำไมชอบจำสลับกันจัง
He's going through a confusing time.เวลาเขาสับสน เขาจะมาค้างที่นี่
So much wasted time, confusing motion with acomplishment. Another drink ?ต้องเสียเวลาคิดมาก ว่าจะทำยังไงดีกับเรื่องนี้ ดื่มมั้ย
You wake up all smelly, and aching from head to toe and hungrier than you've ever been only you have no idea what hunger is or any of that stuff so it's all real confusing and painful, but very, very good.คุณตื่นขึ้นมาและได้กลิ่นเหม็น / และเจ็บปวดตั้งแต่หัวจรดเท้า... .... และรู้สึกหิวอย่างที่คุณ / ไม่เคยรู้สึกมาก่อน...
You know, it's a confusing time, not just for you, but for everyone.คุณก็รู้ มันเป็นช่วงเวลาที่เกิดความสับสน ไม่ใช่แค่คุณคนเดียว แต่มันเกิดขึ้นได้กับทุกคน
And the steam, it's confusing them.- และหมอกไอน้ำ มันทำให้พวกมันสับสน
That's your problem, Misuk confusing love and businessนั่นเป็นปัญหาของคุณนะ Misuk สับสนเรื่องรัก กับ ธุรกิจ
But it's just a little confusing because you're the one who wanted to go out to lunch to get to know one another.งั้นฉันก็งงแล้วละ คุณเองที่อยากให้เรารู้จักกันดีขึ้นนะ
It's just so confusing to me. Where are the advertisers?สับสนสิ้นดี แล้วของพวกที่ลงโฆษณาอยู่ไหน
About what they were showing the camera was so confusing for me.กับสิ่ีงที่พวกหล่อนโชว์กล้อง ทำให้ผมสับสน

-confusing- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
幻妖[げんよう, genyou] (n,vs) (1) confusing people; (2) magic; (3) ghost, monster, etc., the true identity of which is unknown
紛らわしい名前[まぎらわしいなまえ, magirawashiinamae] (n) confusing (misleading) name
達磨宗[だるましゅう, darumashuu] (n) (1) (arch) (obsc) (See 禅宗) Zen (Buddhism); (2) (derog) (See 達磨歌) confusing style of middle-age Japanese poetry
達磨歌[だるまうた, darumauta] (n) (obsc) confusing song or poem (esp. used derogatorily to describe a style of middle-age Japanese poetry popularized by Fujiwara no Teika)

-confusing- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น่าสับสน[adj.] (nā sapson) EN: confusing FR:
น่องแน่ง[adj.] (nǿng-naeng) EN: intermingled ; connected in a confusing way FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -confusing-
Back to top