ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-concurrence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น concurrence, *concurrence*,

-concurrence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
倶発[ぐはつ, guhatsu] (n,vs) concurrence
競合脱線[きょうごうだっせん, kyougoudassen] (n) train derailment due to a concurrence of causes
Japanese-English: COMDICT Dictionary
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence

-concurrence- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแข่งขัน[n.] (kān khaengk) EN: competition FR: concurrence [f] ; compétition [f] ; rivalité [f]
การแข่งขันในตลาด[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: concurrence sur le marché [f]
การแข่งขันสูง[n. exp.] (kān khaengk) EN: FR: concurrence ardue [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -concurrence-
Back to top