ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-compelling-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น compelling, *compelling*,

-compelling- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, a smooth, and I'd like to think a... very... compelling speech.ใช่ ความลื่นไหล ฉันอยากจะคิด... สุนทรพจน์ที่โน้มน้าวใจคน
Guards, cons, Paul Crewe, it's compelling stuff.ผู้คุม นักโทษ พอล ครูว์ สร้างกระแสได้สบาย
I actually thought and believed that the story would be compelling enough to cause a real sea change in the way the Congress reacted to that issue.ผมคิดและเชื่อจริงๆ ว่าเรื่องนี้จะแรงมากพอที่จะเป็นสาเหตุ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง ในท่าทีของสภาที่มีต่อเรื่องนี้
In keeping with the themes you've mentioned, Linda, we've commissioned local artist Gwen Anderson and Coming In member Violet Mufdaver to portray the revolting and immoral acts of homosexuality in a new and compelling campaign, which we'd like toจากเจตนารมณ์ของคุณลินดา เราจึงได้เชิญศิลปินมาเข้าร่วมสร้างสรรค์งาน นั่นคือคุณ เกวน แอนเดอร์สัน แลผู้ช่วย คุณไวโอเล็ท มูฟดาเวอร์ เธอได้แรงบันดาลใจ
What if you had more compelling evidence?แต่ถ้าแกมีหลักฐานที่น่าสนใจกว่าล่ะ?
That's close to 30 hours with the most compelling and controversial politician of our times.รวมกันแล้วก็ร่วม 30 ชั่วโมง กับนักการเมืองที่มีประเด็นและถูกถกเถียง กันอย่างมากในเวลานี้
Well, then in my opinion the state has failed to establish a compelling basis for its motion, and I will grant bail in the amount of...งั้น ความเห็นของศาล รัฐล้มเหลว ในการสร้างความน่าสนใจในการคัดค้านการประกันตัว และฉันจะให้มีการประกันตัวในวงเงิน ..
Your lashing out at me is fantastically compelling and inappropriate.นายโวยใส่ฉันอย่างแรง และไม่เหมาะสม
My guess is unless you come up with some compelling evidence relatively soon, you'll never find out what or who caused the greatest global catastrophe in human history or if we can prevent it from happening again.ผมเดาว่าจนกว่าคุณ จะมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ ซึ่งในไม่ช้าคุณก็จะัเจอมัน อะไรหรือใครที่ทำให้เกิด หายนภัยครั้งยิ่งใหญ่ ของประวัติมนุษยชาติ หรือว่าเราอาจป้องกัน ไม่ให้มันอุบัติขึ้นอีกครั้ง
I realize this is a trying time for you both, but until I'm provided with something more compelling than unsubstantiated theories pursuing the IBBC is simply not going to happen here in Germany.ผมรู้ว่าพวกคุณกำลังไม่ค่อยดีกันทั้งคู่ แต่จนกว่าจะได้ อะไรก็ตามที่สมเหตุสมผล มากกว่าทฤษฎีเลื่อนลอยนั้น การสอบสวนเอาผิดIBBC จะต้องไม่เกิดขึ้นที่นี่อีก
All right, listen, I just need a really strong, really compelling piece of evidence.ถ้างั้น ฟังนะ ผมแค่อยากได้ หลักฐานที่แน่หนาและน่าสนใจจริงๆ
What was so compelling that you didn't check in?อะไรกดดันคุณนักหนา คุณถึงไม่ได้เช็คอิน

-compelling- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
强迫观念[qiǎng pò guān niàn, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ, 强迫观念 / 強迫觀念] compelling notion; obsession

-compelling- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
強制力[きょうせいりょく, kyouseiryoku] (n) compelling force; legal force
聞かせどころ;聞かせ所[きかせどころ, kikasedokoro] (n) most moving part; compelling part (of story); climax

-compelling- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับใจ[adj.] (japjai) EN: compelling ; impressive ; fascinating FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -compelling-
Back to top