ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-commandment-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น commandment, *commandment*,

-commandment- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Among we've gathered, Trautman and the rest of his party have been taken to the regional commandment post.พวกเราทั้งหมด ทรอทแมนและทีม ถูกนำตัวไปกองบัญชาการของพื้นที่นั้น
The first commandment is you got nothing coming.ข้อแรก: นายต้องไม่ทำตัวน่าสงสัย
I think you might have broken a commandment somewhere in there.เธอทำบัญญัติเสียความศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วละมั้งนั่น
Jesus--"a new commandment that I give unto youพระเยซูตรัส... \"เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย
Well, hopefully, that's the only commandment you had to break in order to get these.เอาละ หวังว่าเป็นแค่บัญญัติประการเดียว ที่เธอต้องยอมแหกกฎเพื่อให้ได้กุญแจมา
If you could survive the trip into a black hole, you might emerge in another place and time in our own universe, circumventing the first commandment of relativity... thou shalt not travel faster than light.ถ้าคุณสามารถอยู่รอดได้ เดินทางเข้าไปในหลุมดำ คุณอาจจะเกิดขึ้นในสถานที่อื่น และเวลาในจักรวาลของเราเอง
"A new Commandment I give unto you,พระบัญญัติใหม่เราให้แก่คุณ

-commandment- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不犯[ふぼん, fubon] (n) strict observance of the Buddhist commandment that all priests should be celibate
破戒[はかい, hakai] (n) breaking a commandment (usually religious); offense against the Buddhist commandments (offence)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -commandment-
Back to top