ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-coincidence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น coincidence, *coincidence*,

-coincidence- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're not gonna mention the coincidence that you also live in Washington, D. C?คุณจะไม่บอกหน่อยเหรอ ว่าคุณบังเอิญอยู่ในวอชิงตันดีซีด้วย?
It's no coincidence that they're using primes. I don't get it.มันเป็นเรื่องบังเอิญที่พวกเขา กำลังใช้ช่วงเวลาที่ไม่มี
My coincidence has to do with an African man.วิเวียน วิเวียน วิเวียน
I don't know. What do you mean? They won't let me see my coincidence file.เขาไม่ให้ฉันดูแฟ้มความบังเอิญ
My coincidence is meaningless, isn't it? Think, Albert.- คิด อัลเบิร์ต คุณทรยศตัวเองรึเปล่า
What a great coincidence we're teaching the same class.อะไรจะบังเอิญขนาดนั้น เราได้สอนห้องเดียวกันเลย
Does anyone believes that this is a coincidence ?มีใครเชื่อบ้าง ว่านี่เป็นเรื่องบังเอิญ ?
I mean, don't you think it's just the slightest bit of a coincidence he OD'd a week after your boyfriend's crime?นี่คุณ ไม่คิดบ้างเหรอว่ามันบังเอิญเกินไป? เขาพี้ยาเกินขนาด หลังแฟนคุณก่อคดีแค่ 1 สัปดาห์
That cannot be a coincidence then we shoule be extra careful there has to be something i can do she already dead i can bend time i can go backนั่นไม่สามารถเป็นเหตุบังเอิญ ดังนั้นเราควรระวังตัวเพิ่มขึ้น ต้องมีสิ่งที่ฉันสามารถทำได้
I think - - I mean,it could be a coincidence --ฉันคิดว่า มันอาจบังเอิญ แต่
Which was a coincidence because it was the King's final act that would change the course of Tristan's destiny forever.ซึ่งบังเอิญอย่างที่สุด. พระราชโองการสุดท้ายของพระองค์.. จะพลิกชะตาชีวิตของทริสตัลไป...
I think this is just a coincidence and... it might just be something that should be overlooked.คือชั้นคิดว่ามันเป็นอะไรที่ประจวบเหมาะและ... เป็นอะไรที่ควรสังเกตให้ดีๆนะ

-coincidence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇縁[きえん, kien] (n) strange coincidence
契合[けいごう, keigou] (n,vs) coincidence of opinions, etc.; agreement
暗合[あんごう, angou] (n,vs) coincidence

-coincidence- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหตุบังเอิญ[n. exp.] (hēt bang-oē) EN: accident ; accidental cause ; coincidence ; fortuitous circumstance FR: coïncidence [f] ; circonstance fortuite [f]
ความบังเอิญ[n.] (khwām bang-) EN: accident ; haphazard ; fortuity FR: hasard [m] ; coïncidence [f] ; accident [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -coincidence-
Back to top