ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-coherently-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น coherently, *coherently*,

-coherently- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นตุเป็นตะ[adv.] (pentupenta) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically ; convincongly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -coherently-
Back to top