ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-clearly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clearly, *clearly*,

-clearly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The form clearly states that…ในฟอร์มนั่นบอกอย่างชัดเจนว่า...
It's best to write everything clearly on paperเป็นการดีที่สุดที่จะเขียนทุกสิ่งเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I wonder how clearly he heard the boy's voice through the ceiling.ฉันสงสัยว่าอย่างชัดเจนว่าเขาได้ยินเสียงของเด็กผ่านฝ้าเพดาน
April 18, 1955, which was three months after Deong had led his people to independence... and after the United States had postponed recognition of that independence... and after you, sir, on the senate floor... spoke out clearly against any foreign aid to {\cHFFFFFF}18 เมษายน 1955 ซึ่งเป็นสามเดือนหลังจาก Deong ได้นำคนของเขาไปสู่อิสรภาพ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้เลื่อนออกไป การรับรู้ของความเป็นอิสระที่ ... {\cHFFFFFF}และหลังจากที่คุณครับ บนชั้นวุฒิสภา ...
I think has been clearly documented in this hearing.{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าได้รับอย่างชัดเจน เอกสารในการรับฟังความคิดเห็นนี้
I think we're all indebted to Gabby Johnson for clearly stating what needed to be said.เราต่างเป็นหนี้แก็บบี้ จอห์นสัน... ...ที่ออกมาพูดแทนพวกเรา
I wonder sometimes if you have that clearly in mind.ผมสงสัยว่า บางที คุณน่ารู้เรื่องนั้น ชัดเจนอยู่แล้วในใจ
It's terrifying hoping the Russians are less crazy than we are when they are clearly crazy.ว่ารัสเซียจะบ้าน้อยกว่าเรา เมื่อพวกเขาจะบ้าอย่างชัดเจน
I'm not a great fool, so I can clearly not choose the wine in front of you.ฉันไม่ใช่คนโง่... ฉะนั้น ฉันก็จะไม่เลือกไวน์ที่อยู่ตรงหน้านาย
You would've counted on it, so I can clearly not choose the wine in front of me.นายก็จะรู้ทัน... ฉะนั้น ฉันก็จะไม่เลือกไวน์ที่อยู่ตรงหน้าฉัน
Because iocane comes from Australia, as everyone knows, and Australia is entirely peopled with criminals, and criminals are used to having people not trust them, as you are not trusted by me, so I can clearly not choose the wine in front of you.เพราะไอโอเคนมาจากออสเตรเลีย ตามที่ใครๆก็รู้กัน... และออสเตรเลียเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยอาชญากร... และอาชญากรก็มักจะทำให้คนไม่เชื่อถือ...
And you must have suspected I would have known the powder's origin, so I can clearly not choose the wine in front of me.ฉันเคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับต้นกำเนิดของยาพิษ ฉะนั้น ฉันก็จะไม่เลือกไวน์ที่อยู่ตรงหน้าฉัน
You've beaten my giant, which means you're exceptionally strong, so you could've put the poison in your own goblet, trusting on your strength to save you, so I can clearly not choose the wine in front of you.นายเอาชนะเจ้ายักษ์ของฉัน นั่นก็หมายความว่านายแข็งแกร่งผิดธรรมดา.. ฉะนั้น นายน่าจะวางยาพิษไว้ในถ้วยของนายเอง...
So I can clearly not choose the wine in front of me.ไว้ห่างจากตัวนายเท่าที่จะเป็นไปได้... ฉะนั้น ฉันก็จะไม่เลือกไวน์ตรงหน้าฉัน

-clearly- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分明[fēn míng, ㄈㄣ ㄇㄧㄥˊ, 分明] clearly demarcated; sharply contoured
显而易见[xiǎn ér yì jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄦˊ ㄧˋ ㄐㄧㄢˋ, 显而易见 / 顯而易見] clearly and easy to see (成语 saw); obviously; clearly; it goes without saying
特异[tè yì, ㄊㄜˋ ㄧˋ, 特异 / 特異] exceptionally good; excellent; clearly outstanding; distinctive; peculiar; unique
彰彰[zhāng zhāng, ㄓㄤ ㄓㄤ, 彰彰] obvious; manifest; clearly visible
显见[xiǎn jiàn, ㄒㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, 显见 / 顯見] obvious; clearly visible
顺理成章[shùn lǐ chéng zhāng, ㄕㄨㄣˋ ㄌㄧˇ ㄔㄥˊ ㄓㄤ, 顺理成章 / 順理成章] rational and clearly structured (of text); written to follow a line of argument

-clearly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウラウラ;うらうら[, uraura ; uraura] (adv-to) (on-mim) gently and clearly shining (like the sun in springtime)
かっきり;かっきりに[, kakkiri ; kakkirini] (adv) (1) (on-mim) exactly; just; precisely; (2) punctually; (adv-to) (3) (かっきり only) clearly delineated (of boundaries, etc.)
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly
大円鏡智[だいえんきょうち, daienkyouchi] (n) {Buddh} adarsa-jnana (great-perfect-mirror wisdom, wisdom clearly elucidating all things)
明明白白;明々白々[めいめいはくはく(uK), meimeihakuhaku (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to,n,adj-no) clearly evident; quite obvious; as clear as day; beyond any doubt; strikingly apparent
謳われる[うたわれる, utawareru] (v1,vi) to be admired; to be stipulated; to be clearly expressed

-clearly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉะฉาน[adv.] (chachān) EN: fluently ; vigorously ; glibly ; clearly ; distinctly ; forcefully ; lucidly ; eloquently ; unequivocally FR: clairement ; distinctement
ชัด[adv.] (chat) EN: clearly ; distincly FR: clairement ; distinctement ; avec facilité
ฉาดฉาน[adv.] (chātchān) EN: clearly ; distinctly ; fluently FR:
ชัดแจ้ง[adv.] (chat jaēng) EN: clearly ; obviously ; distinctly ; lucidly ; explicitly ; plainly FR: clairement ; manifestement
ชัดเจน[adv.] (chatjēn) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; lucidly FR: clairement ; distinctement ; nettement ; lisiblement 
ชัดถ้อยชัดคำ[adv.] (chat thøi c) EN: distinctly ; clearly FR:
เห็นได้[adj.] (hen dāi) EN: obviously seen ; clearly seen FR: perceptible
เห็นได้ชัด[adj.] (hen dāi cha) EN: clearly visible ; obviously seen FR: clairement visible
เห็นได้อย่างชัดแจ้ง[v. exp.] (hen dāi yān) EN: be very obvious ; be clearly visible FR:
เห็นถนัดถนี่[v. exp.] (hen thanat ) EN: see perfectly clearly FR:
แจ่มแจ้ง[adv.] (jaemjaēng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR: clairement ; distinctement ; explicitement
แจ่มกระจ่าง[adv.] (jaemkrajāng) EN: clearly ; distinctly ; obviously ; explicitly ; evidently FR:
แจ้งชัด[adv.] (jaēng chat) EN: clearly ; obviously ; explicitly ; evidently ; distinctly FR: clairement
จะแจ้ง[adv.] (jajaēng) EN: clearly ; explicitly ; distinctly ; obviously FR: clairement ; distinctement ; explicitement
คาหนังคาเขา[adv.] (khānangkhāk) EN: red-handedly ; in the act ; clearly FR: en flagrant délit ; la main dans le sac
กระดิกหู[v.] (kradikhū) EN: understand clearly ; know well FR:
กระจะ[adv.] (kraja) EN: distinctly ; clearly FR:
กระจ่าง[adv.] (krajāng) EN: clearly ; definitely ; distinctly ; evidently ; obviously ; apparently FR: clairement ; distinctement
แน่[adv.] (naē) EN: clearly ; actually ; for sure FR: clairement ; vraiment ; à coup sûr
แน่ชัด[adv.] (naēchat) EN: clearly ; without a doubt ; definitely FR: clairement
ง่าย[adv.] (ngāi) EN: easily ; simply ; plainly ; clearly ; with ease FR: facilement ; aisément ; sans difficulté ; sans peine
ง่ายดาย[adv.] (ngāidāi) EN: easily ; certainly : surely ; clearly ; simply ; so easy FR: facilement ; simplement ; aisément
เป็นตัวเป็นตน[adv.] (pentūapento) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly FR: en chair et en os
ผิดถนัด[v. exp.] (phit thanat) EN: be all wrong ; be clearly wrong FR:
โพลน[adj.] (phlōn) EN: clearly white ; bright ; glowing FR:
พูดชัด[v. exp.] (phūt chat) EN: speak clearly ; speak distinctly FR: parler distinctement
พูดชัดถ้อยชัดคำ[v. exp.] (phūt chat t) EN: enunciate clearly ; articulate clearly FR: articuler clairement
พูดรัว[v. exp.] (phūt rūa) EN: speak rapidly and clearly FR:
รู้ดี[v. exp.] (rū dī) EN: know well ; know clearly ; perceive clearly ; be aware of ; understand FR: connaître bien ; savoir parfaitement
เต็มหู[adv.] (temhū) EN: clearly FR:
เต็มหูเต็มตา[adv.] (temhū-temtā) EN: clearly FR:
เต็มตา[adv.] (temtā) EN: clearly ; soundly ; sufficiently ; distinctly FR:
ทะลุปรุโปร่ง[adv.] (thalupruprō) EN: clearly ; completely ; transparently FR:
ถนัด[adv.] (thanat) EN: distinctly ; clearly ; accurately ; precisely ; exactly ; effectively FR: clairement ; distinctement ; précisément ; exactement
ถนัดถนี่[adv.] (thanatthanī) EN: perfectly ; clearly ; distinctly FR:
โท่[adv.] (thō) EN: clearly FR:
ถ่องแท้[adv.] (thǿngthaē) EN: clearly ; truly FR: clairement ; distinctement
ทนโท่[adv.] (thonthō) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly FR:
อย่างชัด ๆ = อย่างชัดๆ[adv.] (yāng chat-c) EN: clearly FR: clairement
อย่างชัดแจ้ง[adv.] (yāng chat j) EN: expressly ; clearly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -clearly-
Back to top