ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-clay-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clay, *clay*,

-clay- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The common clay of the new West.คนธรรมดาของตะวันตกยุคใหม่
Lucky for you, Clay Gephardt isn't talking.นายนี่โชคดีนะ / เคลย์ เกบฮาร์ด ไม่ยอมพูดอะไร
Are you gonna go visit Clay Gephardt?แล้วเธอจะไปเยี่ยมเคลย์ เกพฟาร์ดหรือเปล่า
Will and Grace this, Clay Aiken that.คนดังเหล่านั้นWill และ Grace , Clay Aiken
I think they found out we've been pushing Clay down the donor list.I think they found out we've been pushing Clay down the donor list.
What do I expect from people who write on clay tablets?สิ่งที่ว่า มีคนเขียนไว้ในแผ่นจารึกดินเหนียว
I preferred clay pigeons.ผมเสนอปั้นนกพิรายดีกว่านะ
Jax! Clay wants you.แจ็ค เคลย์ต้องการนาย
You sat in a cell for five years while Clay and the others got rich.คุณติดคุกห้าปี ในขณะที่เคลย์และคนอื่นๆร่ำรวย
Are you really willing to risk the life of your family on the love that Clay Morrow has for you?นายจะเอาชีวิตของครอบครัวนาย ไปเสี่ยงจริงๆเหรอ กับความรัก ที่เคลย์ มอร์โรว์มอบให้นายงั้นเหรอ
What if Clay or one of the others found it?แล้วจะทำยังไง ถ้าเคลย์หรือคนอื่นเจอมันเข้าล่ะ
Yeah, and Clay thinks you're in that bed with him.ใช่ และเคลย์คิดว่า เธอเป็นพวกเดียวกันกับเขา

-clay- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克莱[Kè lái, ㄎㄜˋ ㄌㄞˊ, 克莱 / 克萊] Clay (name)
土牛[tǔ niú, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ, 土牛] clay ox; mound of earth on a dike (ready for emergency repairs)
土牛木马[tǔ niú mù mǎ, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 土牛木马 / 土牛木馬] clay ox, wooden horse (成语 saw); shape without substance; worthless object
[yáng, ㄧㄤˊ, 垟] clay sheep buried with the dead
泥孩[ní hái, ㄋㄧˊ ㄏㄞˊ, 泥孩] clay doll
泥菩萨[ní pú sà, ㄋㄧˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ, 泥菩萨 / 泥菩薩] clay Bodhisattva
泥菩萨过江[ní pú sà guò jiāng, ㄋㄧˊ ㄆㄨˊ ㄙㄚˋ ㄍㄨㄛˋ ㄐㄧㄤ, 泥菩萨过江 / 泥菩薩過江] clay Boddhisattva passes through river; a snowball's chances in hell
[gé, ㄍㄜˊ, 塥] dry clay lump
土坝[tǔ bà, ㄊㄨˇ ㄅㄚˋ, 土坝 / 土壩] earth dam; dam of earth and rocks (as opposed to waterproof dam of clay or concrete)
八音[bā yīn, ㄅㄚ , 八音] music; (used in advertising instrumental tuition); (archaic) musical instruments made of eight different materials (metal 金, stone 石, clay 土, leather 革, silk 丝, wood 木, gourd 匏, bamboo 竹)
[zhí, ㄓˊ, 埴] soil with large clay content
[bó, ㄅㄛˊ, 壆] stiff, hard clay or rocky strata; crack in a jar

-clay- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets)
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre
クレーコート[, kure-ko-to] (n) clay court (tennis); (P)
クレーピジョン[, kure-pijon] (n) clay pigeon
クレー射撃[クレーしゃげき, kure-shageki] (n) clay pigeon shooting
便壺[べんつぼ;べんこ, bentsubo ; benko] (n) (See 汲み取り便所,壷・つぼ・1,便槽) night-soil vault; clay pot used to collect feces in an outhouse
土人形[つちにんぎょう, tsuchiningyou] (n) clay doll; clay figure; clay figurine
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina)
安定液[あんていえき, anteieki] (n) slurry; clay suspension
断層粘土[だんそうねんど, dansounendo] (n) fault gouge; fault clay
泥塑[でいそ, deiso] (n) unfired clay figurine
[ねこ, neko] (n) (1) cat; (2) shamisen; (3) geisha; (4) (abbr) (See 猫車) wheelbarrow; (5) (abbr) (See 猫火鉢) clay bed-warmer; (6) (uk) (col) (ant
猫火鉢[ねこひばち, nekohibachi] (n) clay bed-warmer (cylindrical with holes in the sides, containing a brazier)
白粘土[はくねんど, hakunendo] (n) kaolin; potter's clay
遮光器土偶[しゃこうきどぐう, shakoukidoguu] (n) "spaceman" clay figurine from about 500 AD
高陵土[こうりょうど, kouryoudo] (n) (obsc) (See カオリン) China clay; porcelain clay

-clay- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินเกาเหลียง[n. exp.] (din kaolīen) EN: kaolin ; China clay FR: kaolin [m]
ดินเกาลิน[n. exp.] (din kaolin) EN: kaolin ; China clay FR: kaolin [m]
ดินน้ำมัน[n. exp.] (din nāmman) EN: modeling clay ; plasticine FR: plasticine [f]
ดินเหนียว[n.] (dinnīo) EN: clay ; fat clay FR: argile [f] ; glaise [f] ; terre glaise [f]
ดินเหนียวปนทราย[n. exp.] (dinnīo pon ) EN: sandy clay FR: argile sableuse [f]
ดินเหนียวปนทรายแป้ง[n. exp.] (dinnīo pon ) EN: silty clay FR:
ดินนวล[n.] (dinnūan) EN: kaolin ; white clay FR: kaolin [m]
ดินเผา[n.] (dinphao) EN: baked clay ; pottery ; terra-cotta ; hardened clay FR: terre cuite [f]
ดินร่วมเหนียว[n. exp.] (din ruam nī) EN: clay loam FR:
ดินสอพอง[n.] (dinsøphøng) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler ; body powder FR: craie [f]
เกาลิน[n.] (kaolin) EN: kaolin ; china clay FR: kaolin [m]
คราบดินเหนียว[n. exp.] (khrāp dinnī) EN: clay coating ; clay film ; clay flow ; clay skin FR:
กระเบื้องหน้าวัว[n.] (krabeūang-n) EN: clay tile FR:
ลูกโยน[n.] (lūkyōn) EN: clay missile for chasing birds FR:
หม้อดิน[n.] (mødin) EN: earthenware pot ; clay pot ; pot FR: pot en terre cuite [m]
มูฮัมหมัด อาลี[n. prop.] (Mūhammat Āl) EN: Muhammad Ali (Cassius Marcellus Clay Jr.) FR:
แร่ดินเหนียว[n. exp.] (raē dinnīo) EN: clay mineral FR:
เตาอั้งโล่[n. exp.] (tao anglō) EN: clay firepot FR:
เตาทุเรียง[n.] (taothurīeng) EN: brick and clay pottery kiln ; kind of ancient kiln in Sukothai FR:

-clay- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bindeton {m}bond clay
Brandlehm {m}burnt clay
Kaolin {n} [min.]china clay
Ton {m} [geol.] | nach Ton grabenclay | to cut clay in a pit
farbige Tonmasse {f}colored clay
Deckenfüllstein {m} aus Ziegelhollow clay
Langlochziegel {m}horizontal coring clay brick
Modellierton {m}modeling clay
Magerton {m}short clay

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -clay-
Back to top