ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-clash-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น clash, *clash*,

-clash- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All his 40 years have been a straight road to this one gleaming moment in destiny this one radiant clash of shield and spear sword and bone, and flesh and blood.กระบี่ปะทะผู้กล้า และเลือดปะทะเนื้อ ท่านเสียดายเพียงว่า มีกำลังน้อยไปจะอุทิศให้ เราถูกตามรอย
Maybe he thinks it will clash with his uniform.เขาไม่คิดมั่งเหรอ.. ว่าเดี๋ยวมันก็ดันเสื้อเขาปริหรอก
More importantly... even if it somehow makes it to opening night, it will clash with top-notch musicals.ยิ่งกว่านั้น... แม้กระทั่งวันงานเปิดตัว ยังชนกับท็อป-น็อชอีก
Screw West Side Story, this is Clash of the Titans.ช่างหัว west side story ปะไร นี่แหละ Clash of Titans
She told me that the clash between the Wolf and the Eagle has been foretold.นางบอกฉันว่าการประชัญ ของหมาป่า กับนกเหยี่ยวถูกทำนายแล้ว
Have to go find gown fabric that doesn't clash with the high yellow undertones of Rachel Berry's complexion.ซึ่งสีต้องไม่ตัดกับโทนเหลือง ของผิวคุณราเชล แบรี่
Come on, clash by night?จริงดิ แม้กระทั่ง Clash By Night เหรอ?
In the '90s, the media pitted two of America's hottest music groups against one another in an epic clash for pop culture supremacy.ในยุค 90 สื่อยกให้เป็น 2 วงที่ร้อนแรงที่สุดในอเมริกา
The weapon was lost during a clash in the jungle until today.อาวุธสูญหายไปตั้งแต่การปะทะกันในป่า จนกระทั่งวันนี้
We had a clash of styles.เรามีแนวทางที่แตกต่างกัน
Because the examinations actually clash with the competition and missing the exams without a proper explanation, the school didn't recognize the Dota competition as a valid reason.เพราะการสอบมันชนกับ ช่วงเวลาแข่งขันพอดี และการขอละเว้นสอบ โดยไม่มีคำอธิบายที่สมเหตุสมผล โรงเรียนไม่ได้มองว่า การแข่ง Dota เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผล
This Clash of the Titans right here is something we will not want to miss.การปะทะกันของสองยักษ์ใหญ่ ในครั้งนี้ เป็นอะไรที่เราไม่อยากจะพลาดชมอย่างแน่นอน

-clash- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
边衅[biān xìn, ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄣˋ, 边衅 / 邊釁] clash on the frontier; border conflict
冲突[chōng tū, ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, 冲突 / 衝突] conflict; to conflict; clash of opposing forces; collision (of interests); contention

-clash- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガシャン[, gashan] (int) clash
ガチャン;がちゃん;ガチン;がちん[, gachan ; gachan ; gachin ; gachin] (adv-to,n) (on-mim) (with a) slamming noise (door, telephone receiver); (with a) banging noise; (with a) clash (broken dish); (with a) clank; (with a) bang
ぶつかり合う[ぶつかりあう, butsukariau] (v5u,vt) to collide; to clash
心のぶつかり合い[こころのぶつかりあい, kokoronobutsukariai] (exp) clash of minds (between friends); discord; emotional conflict

-clash- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ๊ะ[v.] (ja) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
การปะทะ[n.] (kān patha) EN: clash ; conflict ; confrontation ; fight ; charge FR: conflit [m] ; affrontement [m]
การปะทะกัน[n. exp.] (kān patha k) EN: clash FR: confrontation [f]
การเผชิญหน้า[n.] (kān phachoē) EN: clash ; confrontation FR: confrontation [f] ; affrontement [m]
กระทุ้ง[v.] (krathung) EN: knock ; tamp ; pound ; ram ; drive out ; clash ; beat ; batter ; strike ; dash ; poke ; jab ; stab ; nudge ; push FR: battre ; frapper ; secouer ; broyer ; piler
ไม่ถูกโรคกัน[v. exp.] (mai thuk rō) EN: conflict ; clash ; collide ; contend FR:
นัดซ้อนกัน[n. exp.] (nat søn kan) EN: dates clash with each other FR:
งัดข้อ[v.] (ngatkhø) EN: be at loggerheads ; have a clash of ideas FR: avoir une prise de bec
ปะทะ[v.] (patha) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with FR: entrer en collision ; heurter ; frapper
ปะทะ[v.] (patha) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus FR: affronter ; être en conflit
พ้อง[v.] (phøng) EN: be identical ; agree ; clash FR: coïncider ; être identique ; tomber en même temps ; être d'accord ; s'accorder
ผลประโยชน์ขัดกัน[n. exp.] (phonprayōt ) EN: clash of interests ; conflict of interests FR:
ปีนเกลียว[v.] (pīnklīo) EN: contradict ; have a conflict with ; clash FR:
ประเชิญ[v.] (prachoēn) EN: collide ; clash ; confront ; encounter FR:
ประจวบ[v.] (prajūap) EN: coincide ; be coincident with ; be coincidental with ; clash ; occur at the same time ; come together accidentally FR: coïncider
ซ้อนกัน[v. exp.] (søn kan) EN: overlap ; clash with each other FR:
วิวาท[v.] (wiwāt) EN: dispute ; argue ; debate ; quarrel ; squabble ; clash ; bully FR: se disputer ; se quereller

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -clash-
Back to top