ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-cesspool-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cesspool, *cesspool*,

-cesspool- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's more like a cesspool of living bacteria. Oh, that?มันเหมือนสระที่รวมเชื้อโรคไว้มากกว่า
Don't lose your nerve now, man. We'll all be in the cesspool if you do.ตั้งสติไว้ให้ดี เราตกอยู่ในความชั่ร้ายถ้าเราทำมัน
Every day, this city sinks deeper into a cesspool of fear, intimidation and corruption;ทุกๆ วัน เมืองของเรา มันกำลังจมลึกลงไปในบ่อตม ของความกลัว การข่มขู่คุกคาม และการคอรัปชั่น
Over 100 different Trace samples, As multiple guests Create a cesspool of dna.แถมยังไม่มีทางระบุเวลาที่แน่นอนที่มัน "หลั่ง" ออกมา
I clean that cesspool you call a backpack.แม่ทำความสะอาดเป้เลอะ ๆ ของลูก
London, it's like a great cesspool into which all kinds of criminals, agents and drifters are irresistibly drained.ลอนดอนเป็นเหมือนบ่อน้ำใหญ่ยักษ์ ที่มี อาชญากร สายสืบ และคนจร แหวกว่ายอยู่เต็มไปหมด
Welcome, Your Majesty, to the overpopulated, oozing cesspool we humbly call "home."ยินดีต้อนรับคุณ, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของคุณ ที่จะมีพลเมืองมากเกินไป, oozing ส้วมซึม เจียมเราเรียกว่า "บ้าน".
I'm stuck in this godforsaken cesspool of pain and shit 'cause of you.ฉันต้องติดอยู่ในหลุมเก็บของเสียที่พระเจ้าสร้างไว้ กักเก็บความเจ็บปวดและความสถุลก็เพราะเธอ

-cesspool- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
汲取口[くみとりぐち, kumitoriguchi] (n) hole for pumping out cesspool
肥溜め;肥溜;肥え溜[こえだめ, koedame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir; cesspool

-cesspool- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่อเกรอะ[n. exp.] (bø kroe) EN: septic tank ; cesspool FR: fosse septique [f]
บ่อพักน้ำเสีย[n. exp.] (bø phak nām) EN: cesspit ; cesspool FR:
คอห่าน[n.] (khøhān) EN: cesspool ; water trap ; toilet bowl FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -cesspool-
Back to top