ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-capacity-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น capacity, *capacity*,

-capacity- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถัง (n.) unit capacity equivalent to 20 litres
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once that happens, North Sarkhan can't take this country over, because it's very difficult to subvert people that have... enough to eat and a capacity to defend themselves.{\cHFFFFFF}ครั้งที่เกิดขึ้นเหนือ Sarkhan ไม่สามารถใช้ประเทศนี้มากกว่า {\cHFFFFFF}เพราะมันเป็นเรื่องยากมาก ที่จะล้มล้างคนที่มี ... {\cHFFFFFF}พออยู่พอกินและ ความสามารถในการปกป้องตัวเอง
My childhood years were spent in endowing my body with the capacity to satisfy the basest, most outrageous desiresปีความเป็นเด็กของฉันถูกใช้จนหมด in endowing ร่างกายของฉันกับความจุ... ...เพื่อทำให้การทำให้พอใจ Nmost อาศัยที่สุด,\รุนแรงปราถนา
Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg... has been secretly building a weapon... with the destructive capacity to annihilate an entire planet!ตอนนี้ ความมั่นคงของ กาแลกซี่จะหายหมด จักรพรรดิ์ เซิร์ก... กำลังสร้างอาวุธลับ... ซึ่งมีพลังการทำลายมาก สามารถทำลายประตูทางเข้าดาวเคราะห์ได้!
I did the sum in my head... and with the number of lifeboats times the capacity you mentioned...จำนวนเรือช่วยชีวิตกับความจุ
And the purpose of diminished capacity is?And the purpose of diminished capacity is?
But we are operating at capacity as it is.แต่ตอนนี้ห้องเต็มหมดครัย
And in what—what capacity should I take you to Africa?แต่ จะให้ผมพาคุณไป ในฐานะอะไรล่ะ?
If we drill holes in strategic locations, we compromise the load-carrying capacity of the wall.ถ้าเราเจาะรูในตำแหน่งที่ถูกต้อง เราจะทำลายการรับน้ำหนักของกำแพง
If we drill holes in strategic locations, we compromise the load-carrying capacity of the wall.ถ้าเราเจาะรูในตำแหน่งที่ถูกต้อง เราก็จะทำลายการยึดน้ำหนักของกำแพงได้
Gotta hold it all but my capacity is full wait, you've changed yea I have huh?ต้องอดทนมันทั้งหมด แต่ขีดจำกัดฉันเต็มแล้ว เดี๋ยว คุณเปลี่ยนไปนะ
And they will push you so far past your capacity for pain that you'll wish you could die.พวกมันจะยิ่งเพิ่มขีดจำกัดของความเจ็บปวด ชนิดที่ลูกอยากจะตายเสียยังดีกว่า
A capacity speed-up occurred during the high school phase.เกิดขึ้นความจุความเร็วขึ้นในระหว่าง ขั้นตอนการโรงเรียนสูง

-capacity- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
载客量[zài kè liàng, ㄗㄞˋ ㄎㄜˋ ㄌㄧㄤˋ, 载客量 / 載客量] capacity (of bus)
酒量[jiǔ liàng, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄤˋ, 酒量] capacity for liquor; how much one can drink
吨公里[dūn gōng lǐ, ㄉㄨㄣ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, 吨公里 / 噸公里] ton-kilometer (unit of capacity of transport system)
作为[zuò wéi, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄟˊ, 作为 / 作為] one's conduct; deed; activity; accomplishment; achievement; to act as; as (in the capacity of); qua; to view as; to look upon (sth as); to take sth to be

-capacity- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キャパ[, kyapa] (n) (abbr) (See キャパシティー) capacity
キャパシティ;キャパシティー[, kyapashitei ; kyapashitei-] (n) capacity
キャパシティビルディング;キャパシティービルディング[, kyapashiteibirudeingu ; kyapashitei-birudeingu] (n) capacity building
キャパシティプランニング[, kyapashiteipuranningu] (n) {comp} capacity planning
キャパビル[, kyapabiru] (n) (abbr) (See キャパシティビルディング) capacity building
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] (n) {comp} connection capacity
システム量[システムりょう, shisutemu ryou] (n) {comp} system capacity
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] (n) {comp} switching capacity
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of
としては;としちゃ;としちゃあ[, toshiteha ; toshicha ; toshichaa] (exp) (See として・1,は・1) as (for); for; in the capacity of
ハイキューブ[, haikyu-bu] (n) (abbr) high cubic capacity (used for measuring shipping containers)
利用率[りようりつ, riyouritsu] (n) utilization rate; capacity factor; utilization factor; coefficient of use
大容量[だいようりょう, daiyouryou] (n) {comp} high capacity
大容量データストレージ[だいようりょうデータストレージ, daiyouryou de-tasutore-ji] (n) {comp} high capacity data storage
婚姻要件具備証明書[こんいんようけんぐびしょうめいしょ, kon'inyoukengubishoumeisho] (n) certificate of legal capacity to contract marriage; certification of one's legal capacity to be married
心神耗弱者[しんしんもうじゃくしゃ;しんしんこうじゃくしゃ, shinshinmoujakusha ; shinshinkoujakusha] (n) (See 心神耗弱・しんしんもうじゃく) person of diminished capacity (e.g. drugs, alcohol, mental retardation, etc.)
技量;技倆;伎倆[ぎりょう, giryou] (n) ability; competency; talent; skill; capacity
比誘電率[ひゆうでんりつ, hiyuudenritsu] (n) dielectric constant; relative permittivity; specific inductive capacity
環境容量[かんきょうようりょう, kankyouyouryou] (n) (See 環境収容力) environmental carrying capacity; environmental acceptable limit; environmental assimilating capacity; environmental capacity
生産能力[せいさんのうりょく, seisannouryoku] (n) plant and equipment; production equipment; productive capacity
石(P);斛[こく, koku] (n) (1) measure of volume (approx. 180.39 liters, 6.37 cub. ft.); (2) measure of a Japanese-style boat's loading capacity (approx. 278.26 liters); (P)
稼働率指数[かどうりつしすう, kadouritsushisuu] (n) index of capacity utilization ratio; ICUR; capacity utilization index; operating rate index
記憶容量[きおくようりょう, kiokuyouryou] (n) {comp} storage capacity; memory capacity
超大容量[ちょうだいようりょう, choudaiyouryou] (n) {comp} ultra high capacity
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] (n) capacitance; electrostatic capacity
高負荷容量化[こうふかようりょうか, koufukayouryouka] (n) high capacity; high load capacity; high load carrying capacity
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コネクション容量[コネクションようりょう, konekushon youryou] connection capacity
スイッチング能力[スイッチングのうりょく, suicchingu nouryoku] switching capacity
スイッチ容量[スイッチようりょう, suicchi youryou] switch(ing) capacity
セルスイッチング容量[セルスイッチングようりょう, serusuicchingu youryou] cell switching capacity
ディスク容量[ディスクようりょう, deisuku youryou] disk capacity
メモリ容量[めもりようりょう, memoriyouryou] memory capacity
合計容量[ごうけいようりょう, goukeiyouryou] total capacity
回線容量[かいせんようりょう, kaisenyouryou] line capacity, circuit capacity
回路容量[かいろようりょう, kairoyouryou] circuit capacity
大容量[だいようりょう, daiyouryou] high capacity
大容量データストレージ[だいようりょうデータストレージ, daiyouryou de-tasutore-ji] high capacity data storage
容量[ようりょう, youryou] electrical capacitance, capacity
規格参照容量集合[きかくさんしょうようりょうしゅうごう, kikakusanshouyouryoushuugou] reference capacity set
記憶容量[きおくようりょう, kiokuyouryou] storage capacity
超大容量[ちょうだいとうりょう, choudaitouryou] ultra high capacity
静電容量[せいでんようりょう, seidenyouryou] capacitance, electrostatic capacity

-capacity- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราการใช้กำลังการผลิต[n. exp.] (attrā kān c) EN: Capacity Utilization Rate (CAP U) FR:
อัตราวิสัยสามารถ[n. exp.] (attrā wisai) EN: capacity rating FR:
บั้น[n.] (ban) EN: ban ; [1,000 liter capacity unit] FR: ban [m] ; [unité de capacité équivalant à 1.000 litres]
บั้นหลวง[n.] (banlūang) EN: banluang ; [1,000 liter capacity unit] FR: banluang [m] ; [unité de capacité équivalant à 1.000 litres]
แฟกเตอร์วิสัยสามารถ[n. exp.] (faēkoē wisa) EN: capacity factor FR:
จุ[v.] (ju) EN: contain ; hold ; have a capacity for ; be capable for holding ; accomodate FR: contenir ; jauger ; avoir une capacité de ; accueillir
จุผู้โดยสารได้มากขึ้น[v. exp.] (ju phūdōisā) EN: enhance passenger capacity FR:
กำลัง[n.] (kamlang) EN: power ; energy ; strength ; force ; vigour ; vigor (Am.) ; capacity FR: énergie [f] ; force [f] ; vitalité [f] ; vigueur [f] ; puissance [f] ; capacité [f] ; pouvoir [m]
กำลังการผลิต[n. exp.] (kamlang kān) EN: production capacity ; capacity ; production forces FR: capacité de production [f]
กำลังการผลิตสูงสุด[n. exp.] (kamlang kān) EN: peak capacity FR:
กำลังผลิต[n. exp.] (kamlang pha) EN: production capacity ; capacity FR: capacité de production [f]
การควบคุมความสามารถ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: capacity control FR:
การผลิตเต็มกำลัง[n. exp.] (kān phalit ) EN: full capacity FR:
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent FR: taille [f] ; dimension [f] ; dimensions [fpl] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m] ; grandeur [f] ; proportions [fpl] ; amplitude [f]
ขีดความสามารถ[n. exp.] (khīt khwāms) EN: capability ; capacity ; competency ; potency FR: capacité [f]
ความจุ[n.] (khwām ju) EN: capacity ; capacitance FR: capacité [f]
ความจุความร้อน[n. exp.] (khwām ju kh) EN: heat capacity FR:
ความจุความร้อนจำเพาะ[n. exp.] (khwām ju kh) EN: specific heat ; specific heat capacity FR: chaleur spécifique [f]
ความสามารถ[n.] (khwām sāmāt) EN: capability ; ability ; talent ; compentency ; competence ; capacity ; talent ; potential FR: capacité [f] ; aptitude [f] ; compétence [f] ; compétences [fpl] ; potentiel [m] ; faculté [f] ; habileté [f] (vx)
ความสามารถในการ...[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: ... capacity FR: capacité de ... [f]
ความสามารถในการผลิต[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: production capacity ; manufacturing capacity FR: capacité de production [f]
ความสามารถตามกฎหมาย[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: legal capacity FR: capacité légale [f]
ความสามารถทางการผลิต[n. exp.] (khwām sāmāt) EN: production capability ; production capacity FR:
เกวียน[n.] (kwīen) EN: kwien [unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters] FR: charretée [f] ; kwien [m] (unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz)
เกวียนหลวง[n.] (kwīenlūang) EN: unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters FR: charretée [f] ; unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz
แล่ง[n.] (laeng) EN: [ancient Thai measure of capacity = 1/2 thanan] FR: [ancienne mesure thaïe de capacité = 1/2 thanan]
เหลือกำลัง[adv.] (leūakamlang) EN: too much ; beyond one's capacity FR:
เหลือสติกำลัง[adv.] (leūasatikam) EN: too much ; beyond one's capacity FR:
ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย[adj.] (mai temmett) EN: disappointing ; under capacity ; inadequate FR:
ในฐานะ[X] (nai thāna) EN: as ; in one's capacity as ; in his position as FR: en tant que ; en qualité de
นิติภาวะ[n.] (nitiphāwa) EN: majority ; maturity ; sui juris status ; sui juris ; legal age ; legal capacity FR: majorité [f] ; âge légal [m]
ปริมาณ[n.] (parimān) EN: quantity ; amount ; number ; level ; capacity ; volume FR: quantité [f] ; volume m] ; niveau [m] ; montant [m] ; charge [f]
ปริมาณความจุ[n.] (parimān khw) EN: content ; capacity FR: contenu [m]
ปริมาณสูงสุดที่รับได้[n. exp.] (parimān sūn) EN: capacity ; limit ; contents FR: capacité maximale [f]
ปริมาตร[n.] (parimāt) EN: capacity ; volume FR: capacité [f] ; volume [m]
เพียบ[adj.] (phīep) EN: loaded to capacity ; full to the brim ; fully loaded ; heavily loaded FR: surchargé
พรสวรรค์[n.] (phønsawan) EN: gift ; special capacity ; divine gift ; special talent ; talent FR: talent [m] ; don [m] ; don de Dieu [m]
แปล้[adj.] (plaē) EN: full to the brim ; fully loaded with ; loaded to capacity FR: jusqu'au cou ; par dessus la tête
ประสิทธิภาพ[n.] (prasitthiph) EN: ability ; capability ; capacity FR: capacité [f]
ศักยภาพ[n.] (sakkayaphāp) EN: potential ; ability ; capability ; capacity ; competency ; aptitude ; power ; potentiality ; possibility FR: compétence [f] ; aptitude [f] ; potentiel [m]

-capacity- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbauleistung {f}degradation capacity
Akkumulatorleistungsanzeige {f}accumulator capacity indicator
Istkapazität {f}actual capacity
Kapazitätserweiterung {f}addition to capacity
Brennerleistung {f}burner capacity
Nettobrennvolumen {n} eines Ofensburning capacity
Frachtraum {m}cargo compartment; cargo hold; freight capacity
Nutzlast {f}cargo load; vehicle load capacity
Abflussvermögen {n}channel capacity; discharge capacity
Baumasse {f}cubic capacity
Hubraum {m}cylinder capacity
Wärmekapazität {f} | spezifische Wärmekapazitäteffective heat capacity | specific heat capacity
Fließgeschwindigkeit {f}flow velocity; flow capacity
Hublast {f}hoisting capacity
Geschäftsfähigkeit {f}legal capacity
Handlungsfähigkeit {f} (rechtlich)legal capacity
Belastbarkeit {f} [techn.]loading capacity
Hohlmaß {n}measure of capacity
Fassungskraft {f}mental capacity
Erwerbsminderung {f}reduction in earning capacity
Leistungsreserve {f}reserve capacity
Probenkapazität {f}sample capacity
Dämpffähigkeit {f} des Reifenstyre absorption capacity
Kapazitätsausnutzung {f}utilization of capacity
Vitalkapazität {f}; maximales Atemvolumen [med.]vital capacity
Feldkapazität {f}water holding capacity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -capacity-
Back to top