ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-canon-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น canon, *canon*,

-canon- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've broken the law, not to mention the ethical canon of our profession.คุณทำลายกฎ ไม่พูดถึง หลักจรรยาบรรณของอาชีพเรา
Twenty-percent interest under church canon is usury.ดอกเบี้ยร้อยละ 20 ... ...ภายใต้กฎหมายของโบถ... ...ผิดกฎการให้ยืมเงิน
[♪ Canon and Gigue in D Major:[* Canon and Gigue in D Major:

-canon- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佳能[Jiā néng, ㄐㄧㄚ ㄋㄥˊ, 佳能] Canon (Japanese company)

-canon- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カノン法[カノンほう, kanon hou] (n) canon law
チベット大蔵経[チベットだいぞうきょう, chibetto daizoukyou] (n) Tibetan Buddhist canon
教会法[きょうかいほう, kyoukaihou] (n) canon law
正典[せいてん, seiten] (n) canon (i.e. the Biblical canon)
正経[せいきょう, seikyou] (n) canon of Scripture

-canon- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิธรรม[n.] (aphitham) EN: higher doctrine ; analytic doctrine of the Buddhist canon ; highest spiritual law ; highest spiritual doctrine FR:
ดินปืน[n. exp.] (dinpeūn) EN: gunpowder FR: poudre à canon [f]
ดินประสิว[n.] (dinprasiu) EN: saltpeter ; potassium nitrate ; gunpowder ; niter FR: salpêtre [m] ; poudre à canon [f] ; nitrate de potassium [m]
กติกาสงฆ์[n. exp.] (katikā song) EN: canon FR:
แคนนอน[TM] (Khaēnnon ) EN: Canon FR: Canon
คัมภีร์[n.] (khamphī) EN: scripture ; text ; canon ; religious book ; sacred book ; sacred writings FR: livre sacré [m]
ขุททกนิกาย[n.] (khutthakani) EN: the “Minor Anthologies of the Pali Canon » ; [name of the fifth of the five main divisions of the Sutta Piṭaka] FR:
กระบอกปืน[n. exp.] (krabøk peūn) EN: gun barrel ; barrel FR: canon de fusil [m]
ปริยัติธรรม[n.] (pariyattith) EN: dharma to be studied ; religious precepts ; religious education ; Tripitaka ; Buddhist canon of scriptures FR:
ปืนแก๊ป[n. exp.] (peūn kaep) EN: cap gun ; musket FR: canon à électrons [m]
ปืนต่อสู้อากาศยาน[n. exp.] (peūn tøsū ) EN: anti-aircraft gun ; anti-aircraft gun ; anti-aircraft fire ; flak FR: canon antiaérien [m]
ปืนใหญ่[n.] (peūnyai) EN: cannon ; artillery ; ordnance FR: canon [m] ; pièce d'artillerie [f] ; artillerie [f]
พระไตรปิฎก[n. prop.] (Phratraipid) EN: Pali Buddhist scripture ; Tripitaka (san) ; Tipitaka (pli) ; Buddhist Scriptures ; The Three Baskets ; Pali Tipitaka FR: Canon bouddhique pali [m] ; tipitaka (pli) [m] ; tripitaka (san) [m] ; triple corbeille [f]
ไตรเพท[n.] (traiphēt) EN: the Three Vedas of the Hindu religion ; the three divisions of the Brahmanic canon (Irubbeda, Yajubbeda and Samaveda) FR:
ไตรปิฎก[n. prop.] (Traipidok) EN: Tipitaka ; Tripitaka ; the Triple Basket ; Pali Canon (Vinaya, Sutta and Abhidhamma) FR:
โตรก[n.] (trōk) EN: ravine ; gorge ; canyon ; deep crevices FR: ravin [m] ; gorges [fpl] ; crevasse [f] ; canyon [m] ; cañon [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -canon-
Back to top