ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-blast-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น blast, *blast*,

-blast- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A blast of wind to fan my hate!การระเบิดของลม แฟนเกลียดชังของฉัน!
The spick's been bit, Captain. We gotta blast him.ไอ้เหี้ยนั่นโดนกัด ผู้กอง เราต้องกำจัดมัน
We gotta blast him, Captain.เราต้องยิงมันทิ้งนะ ผู้กอง
Yes, meet a blast from your past Whose lies were too good to lastใช่แล้ว พบกับสิ่งที่น่าตกใจ จากอดีตของเจ้า พวกที่โกหกไว้ซะคำโต
Paranoid Phil. Now there's a blast from the past.ฟิลช่างหวาดวิตก ตอนนี้ กลับมาแล้วสินะ
You want me to blast the music and go through the lights?เธออยากให้ฉันเปิดเพลงดัง ๆ แล้วฝ่าไฟแดงไปเลยมั้ย
If this thing blows, and if she does a Mount St. Helens, the blast will get here within a minute.ถ้าพัดสิ่งนี้ และถ้าเธอไม่ เมาท์เซนต์เฮเลนส์ ระเบิดจะได้รับที่นี่ ภายในหนึ่งนาที
Or when a blast of debris that used to be your personal effects... ..blows out of your windows and sails flaming into the night.สะสมในคอนโดทีละน้อย --อย่างช้าๆ ห้อง1700ตารางฟุต เพดานสูง
Still no official figures for the bomb blast in the metro an hour ago.ขณะนี้ยังหาต้นตอของระเบิดไม่พบ ชั่วโมงที่แล้ว
I began my search,With a blast of water,We are now steering our ship.
I began my search, With a blast of water,The Rhythm of Adventure that Shy Hearted People feel.
You know those blast doors we passed... on the way in from the mansion?คุณรู้ไหมทำลายประตูเหล่านั้น เราพ้น ทางที่เรามาจากบ้านข้างบน?

-blast- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沖擊波[chōng jī bō, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄅㄛ, 沖擊波] blast wave; shock wave; fig. having wide repercussions; also written 衝擊波|冲击波
冲击波[chōng jī bō, ㄔㄨㄥ ㄐㄧ ㄅㄛ, 冲击波 / 衝擊波] blast wave; shock wave; fig. having wide repercussions
焦炭[jiāo tàn, ㄐㄧㄠ ㄊㄢˋ, 焦炭] coke (processed coal used in blast furnace)
鼓风[gǔ fēng, ㄍㄨˇ ㄈㄥ, 鼓风 / 鼓風] a forced draft (of wind, for smelting metal); blast (in blast furnace); bellows; to draw air using bellows
鼓风炉[gǔ fēng lú, ㄍㄨˇ ㄈㄥ ㄌㄨˊ, 鼓风炉 / 鼓風爐] a blast furnace (in modern times); a draft assisted furnace for smelting metals

-blast- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
消し飛ばす[けしとばす, keshitobasu] (v5s,vt) (See 消し飛ぶ) to scatter away; to blast away; to blow away (via explosion)
溶鉱炉(P);熔鉱炉;鎔鉱炉[ようこうろ, youkouro] (n) smelting furnace; blast furnace; (P)
稲熱病;いもち病[いもちびょう;とうねつびょう(稲熱病), imochibyou ; tounetsubyou ( ine netsubyou )] (n) rice blight; rice blast
非難を浴びせる;批難を浴びせる[ひなんをあびせる, hinanwoabiseru] (exp,v1) to heap abuse upon (a person); to criticize strongly; to blast (someone)
高炉[こうろ, kouro] (n) blast furnace; (P)

-blast- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดังขึ้น[v. exp.] (dang kheun) EN: ring out ; sound out ; blast FR: retentir ; résonner ; sonner
การระเบิด[n.] (kān raboēt) EN: explosion ; burst ; blast ; blow FR: explosion [f] ; déflagration [f]
เป่า[v.] (pao) EN: blow ; blast FR: souffler
ระเบิด[v.] (raboēt) EN: explode ; burst ; blow up ; blast FR: exploser ; éclater
เสียงระเบิด[n. exp.] (sīeng raboē) EN: blast of an explosion FR: explosion [f] ; détonation [f]
เตาหลอม[n. exp.] (tao løm) EN: blast furnace ; smelter FR: fourneau [m]
เต็มเหนี่ยว[adv.] (temnīo) EN: with full force ; with all one' s might ; full blast FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -blast-
Back to top