ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-befit-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น befit, *befit*,

-befit- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Might more befit a knight of Narnia.พูดถึงสุภาพษุรุษในนาเนีย พะยะค่ะ.
I go to the one place on Earth that befit my high-minded ambitions.ฉันไปที่สถานที่แห่งหนึ่งบนโลก ที่เหมาะสมกับความ ทะเยอทะยานสูงใจของฉัน

-befit- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สม[v.] (som) EN: become ; suit ; fit ; befit FR: convenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -befit-
Back to top