ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-attestation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น attestation, *attestation*,

-attestation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
認証式[にんしょうしき, ninshoushiki] (n) attestation (investiture) ceremony

-attestation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบมรณบัตร[n. exp.] (bai møranab) EN: notification of death FR: certificat de décès [m] ; attestation de décès [f]
ใบรับรอง[n. exp.] (bairaprøng) EN: certificate ; testimonial ; guarantee ; certificate of conformity FR: certificat [m] ; attestation [f]
ใบรับรองแพทย์[n. exp.] (bairaprøng ) EN: doctor's certificate ; medical certificate FR: certificat médical [m] ; attestation médicale [f]
ใบสุทธิ[n.] (baisutthi) EN: graduation certificate ; school-leaving certificate ; diploma ; testimonial ; certificate of honourable dismissal FR: attestation [f] ; certificat [m]
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certification [f] ; démonstration [f]
นิติกรณ์[n.] (nitikøn) EN: legalization ; certification ; authentification ; attestation FR: légalisation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -attestation-
Back to top