ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-assurance-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น assurance, *assurance*,

-assurance- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I must have strict assurance from Corleone.I must have strict assurance from Corleone.
You blighter! You gave me every assurance that the Bank of England was impenetrable!ไหนว่าธนาคารมี รปภ.แน่นหนาที่สุด
I don't need an assurance of my life.ฉันไม่ต้องการการรับรองความปลอดภัยของชีวิตของฉัน
Is this assurance enough for you?นั่นทำให้เจ้ามั่นใจพอหรือยัง?
What assurance can you give Senator Ta you will not try to assume power?ท่านรับประกันกับท่านวุฒิฯ ทาได้หรือไม่ว่า ท่านจะไม่พยายามที่จะยึดอำนาจ?
Surprising that you still need more assurance that you've come to the end of the line.น่าแปลกที่นายยังต้องการ ความเชื่อมั่นอีกนิดหน่อยเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันจบ
I need an assurance that any charges related to the murder will be dropped.ผมต้องการให้ยกเลิกข้อกล่าวหา ทุกข้อที่เกี่ยวกับฆาตกรรม
I'll need some assurance that Charles won't be a part of it.ฉันต้องการการรับประกันว่า ชาร์ลส์จะไม่เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิ
Look, Mira's the only one with a line to the future, and she's given me every assurance that Kara...นี่, มิร่าเป็นคนเดียวที่มีเส้นสายกับพวกในอนาคต และเธอรับประกันว่าคาร่า...
And give assurance that those who would harbor secrets against you shall be brought to light.และให้คำมั่นว่าผู้ไดปิดบังความลับ ต่อท่านจะถูกเปิดโปง
How about some assurance that you actually are the chosen one?เอาคำยืนยันว่านายเป็น ผู้ถูกเลือกจริงๆ
I want your assurance that this was a mistake, and that it's over, and that you will never see Aria again.ผมอยากได้คำสัญญา.. เรื่องของคุณกับสูกสาวผมมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง.. และมัน..

-assurance- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アシュアランス[, ashuaransu] (n) assurance
念には念を入れよ[ねんにはねんをいれよ, nennihanenwoireyo] (exp) (id) Make assurance double sure
性能保証[せいのうほしょう, seinouhoshou] (n) performance guarantee; performance assurance
水平展開[すいへいてんかい, suiheitenkai] (n) (1) involvement of peer groups (Quality Assurance term); (2) application to similar products; (3) grassroots (organization, development, movement)

-assurance- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทประกันชีวิต[n. exp.] (børisat pra) EN: life assurance company ; life insurance company FR: société d'assurance vie [f]
การประกัน[n.] (kān prakan) EN: insurance ; guarantee FR: assurance [f] ; garantie [m] ; couverture [f]
การประกันอัคคีภัย[n. exp.] (kān prakan ) EN: fire insurance FR: assurance incendie [f]
การประกันการว่างงาน[n. exp.] (kān prakan ) EN: unemployment insurance FR: assurance chômage [f]
การประกันคุณภาพ[n. exp.] (kān prakan ) EN: quality assurance FR: assurance qualité [f]
การประกันคุณภาพภายใน[n. exp.] (kān prakan ) EN: internal quality assurance FR:
การประกันคุณภาพภายนอก[n. exp.] (kān prakan ) EN: external quality assurance FR:
การประกันภัยรถยนต์[n. exp.] (kān prakanp) EN: car insurance FR: assurance automobile [f]
การประกันสินเชื่อ[n. exp.] (kān prakan ) EN: credit insurance FR: assurance crédit [f]
การประกันสุขภาพ[n. exp.] (kān prakan ) EN: health insurance FR: assurance maladie [f]
การประกันอุบัติเหตุ[n. exp.] (kān prakan ) EN: accident insurance FR: assurance accident [f]
คำรับรอง[n. exp.] (kham raprøn) EN: confirmation ; warranty ; certification ; recommendation ; guarantee FR: assurance [f] ; garantie [f]
ค่าประกันรถยนต์[n. exp.] (khā prakan ) EN: FR: assurance automobile [f]
ความมั่นใจ[n.] (khwām manja) EN: ensuring ; confidence ; trustworthiness ; trust ; reliance FR: assurance [f] ; confiance [f]
กรมธรรม์ประกันชีวิต[n. exp.] (krommathan ) EN: life insurance policy ; life assurance policy ; life policy FR:
หลักประกัน[n.] (lakprakan) EN: security ; assurance ; guarantee ; collateral FR:
ประกัน[n.] (prakan) EN: insurance ; security ; guaranty ; guarantee FR: assurance [f]
ประกันชีวิต[n.] (prakanchīwi) EN: life insurance FR: assurance vie [f]
ประกันไฟ[n. exp.] (prakan fai) EN: fire insurance FR: assurance incendie [f]
ประกันภัย[n. exp.] (prakanphai) EN: casualty insurance ; risk insurance FR: assurance accidents [f]
ประกันสุขภาพ[n. exp.] (prakan sukk) EN: health insurance FR: assurance santé [f] ; assurance soins de santé [f]  (Belg.)
ประกันอุบัติเหตุ[n. exp.] (prakan ubat) EN: FR: assurance accident [f]
ระบบประกันคุณภาพ[n. exp.] (rabop praka) EN: quality assurance ; QA FR:
เต็มปาก[adv.] (tempāk) EN: with conviction ; with assurance ; fully ; completely FR: pleinement
เต็มเสียง[adv.] (tem sīeng) EN: at the top of one's voice ; to the utmost of one' s voice ; with conviction ; with assurance FR: à pleine voix

-assurance- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensversicherung {f} | eine Lebensversicherung abschließen | Lebens- und Krankenversicherunglife insurance; life assurance | to take out a life insurance policy | life and health insurance; L&H insurance
Gütesicherung {f}quality assurance
Prüfungsabteilung {f}quality assurance (QA); examining division

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -assurance-
Back to top