ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-apprehension-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น apprehension, *apprehension*,

-apprehension- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Use of unnecessary violence... in the apprehension of the Blues Brothers has been approved.การใช้ความรุนแรงที่ไม่จำเป็น ในการจับกุม เตอะบลุสบรัเดอสได้รับการอนุมัติ
Had they no apprehension about anything before the elopement took place?เขาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับมัน ก่อนที่จะมีการหนีตามเกิดขึ้นใช่มั้ย
But what is this apprehension that rises over me?แต่อะไรกันที่มารบกวนจิตใจของข้า?
His action directly resulted in the apprehension of known drug trafficว่าการกระทำของจำเลยมีผลโดยตรงทำให้สามารถจับเจ้าพ่อยาเสพติด
Boston PD is sending an entry and apprehension unit.ทางตำรวจบอสตันกำลังจะส่ง หน่วยปราบปรามมาให้
To train soldiers in the apprehension of terrorists.เพื่อฝึกทหารต่อสู้กับ การก่อการร้าย
I understand your apprehension about a dark horse from the states, but I can assure you that the Waldorfs are as prestigious a family as America has, and I would never bring ignominy to Louis.ความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับเรื่องม้าดำจากที่ต่างๆ แต่ฉันมั่นใจคุณได้ว่าตระกูลวอลดอร์ฟ เป็นครอบครัวที่มีเกียรติมากเท่าที่ชาวอเมริกันเป็น และฉันก็ไม่เคยทำใ้ห้หลุยส์ต้องเสื่อมเสีย
Loyalties forged in apprehension and mistrust are tenuous at best...ความภักดีจอมปลอม ในความกลัวและความหวาดระแวง ไร้ความหมายที่สุด...
...the apprehension of this so-called "Hood"เราต้องการจับกุม คนที่เป็นไอ้โม่ง
Mr. Fisher's apprehension was not affected by the police,มิสเตอร์ฟิชเชอร์ไม่ได้ถูกจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
I mean, your, uh, sudden disappearances, your apprehension with helping me on the mission;ฉันหมายถึง อ่ออ ที่อยู่ๆเธอก็หายตัวไป ความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับการช่วยฉันในภารกิจ
An advanced grasp of the mathematics of probability, mapped onto a thorough apprehension of human psychology and the known dispositions of any given individual, can reduce the number of variables considerably.ความเข้าใจขั้นสูงของความน่าจะเป็น ที่ถูกเชื่อมไว้กับความเข้าใจอย่างละเอียดของจิตวิทยามนุษย์ และ การรู้ถึงนิสัยของบุคคลนั้นๆ

-apprehension- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
血の巡り[ちのめぐり, chinomeguri] (n) circulation of the blood; apprehension
飲み込み;飲込み[のみこみ, nomikomi] (n) understanding; apprehension

-apprehension- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การจับกุม[n.] (kān japkum) EN: arresting ; arrest ; seizure ; apprehension FR: arrestation [f]
ความวิตก[n.] (khwām witok) EN: FR: appréhension [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -apprehension-
Back to top