ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ancestor-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ancestor, *ancestor*,

-ancestor- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Next, our ancestor touched my mouth.ถัดมา ท่านบรรพบุรุษก็จับที่ปากของฉัน
Our ancestor said... if I don't leave this marriage, all my teeth will fall out.ท่านบอกว่า... ถ้าหนูยังไม่ทิ้งชีวิตคู่ครั้งนี้ไป ฟันของหนูจะต้องร่วงทั้งหมด
Our ancestor also said this girl here... is Tyan-Yu's true spiritual wife... already growing his son!บรรพบุรุษของเรายังบอกอีกว่าผู้หญิงคนนั้น... คือภรรยาที่ถูกต้องของทันหยู แล้วก็ยังตั้งครรภ์ลูกของเขาแล้วด้วย
To prove it, our ancestor planted the seed in her womb.เพื่อเป็นการพิสูจน์ ท่านบรรพบุรุษ ยังฝังเมล็ดพันธุ์ไว้ในท้องเธอแล้วด้วย
And the gigantic stone statues built over centuries As a form of ancestor worship.และรูปสลักหินมหึมาที่สร้างมานับศตวรรษ เพื่อเป็นสิ่งสักการะแด่บรรพบุรุษ
Since my 8th ancestor was killed by a fox with 9 tails, it's been a mission in my family to hunt them down.ตั้งแต่บรรพบุรุษรุ่นที่ 8 ของผมถูกจิ้งจอก 9 หางฆ่าตาย มันก็กลายเป็นงานของครอบครัวผม ที่จะต้องล่าพวกมัน
They are a vital ancestor of all yesterday's and today's plant species.พวกมันคือบรรพบุรุษที่สำคัญ ของเผ่าพันธุ์พืชในอดีตและปัจจุบัน
This belonged to an ancestor of mine.นี้คือของบรรพบุรุษของฉัน
And you always see your ancestor emily?และเธอเห็นบรรพบุรุษ ของเธอ เอมิลี่?
Booth, does this- does this have anything to do with the fact... that your ancestor was a famous assassin?ประธานาธิบดีลินคอล์น คุณสัญญาว่าจะไม่พูดมันออกมา แต่คุณเพิ่งพูดมันออกมา ไม่ บูธ คุณบอกฉันไม่ให้พูด ฉันไม่เคยสัญญา
Of an ancestor and he had written all of this creepy stuff about vampires.เป็นของบรรพบุรุษซึ่งท่านเขียนเองกับมือ เกี่ยวกับเรื่องแวมไพร์ตลกๆนี่
My ancestor wrote short stories.บรรพบุรุษชั้นเขาเป็นนักเขียนเรื่องสั้นน่ะ

-ancestor- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岱宗[Dài zōng, ㄉㄞˋ ㄗㄨㄥ, 岱宗] another name for Mt Tai 泰山 in Shandong as principal or ancestor of the Five Sacred Mountains 五嶽|五岳; Mt Thai as resting place for departed souls
祖鸟[zǔ niǎo, ㄗㄨˇ ㄋㄧㄠˇ, 祖鸟 / 祖鳥] dinosaur ancestor of birds
承重孙[chéng zhòng sùn, ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥˋ ㄙㄨㄣˋ, 承重孙 / 承重孫] eldest grandson (to sustain upper storeys of ancestor worship)

-ancestor- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーロックス[, o-rokkusu] (n) aurochs; urus (extinct ancestor of the modern cow, Bos taurus)
原牛[げんぎゅう, gengyuu] (n) (See オーロックス) aurochs; urus (extinct ancestor of the modern cow, Bos taurus)
春季皇霊祭[しゅんきこうれいさい, shunkikoureisai] (n) (See 春分の日) imperial ceremony of ancestor worship formerly held on the vernal equinox
祖霊[それい, sorei] (n) (1) ancestral spirit; collective of ancestral spirits which have lost their individualities; (2) ancestor deified as a kami; spirit of a kami
秋季皇霊祭[しゅうきこうれいさい, shuukikoureisai] (n) (See 秋分の日) imperial ceremony of ancestor worship formerly held on the autumnal equinox
Japanese-English: COMDICT Dictionary
上位グループ[じょういグループ, joui guru-pu] ancestor
先祖構造体[せんぞこうぞうたい, senzokouzoutai] ancestor structure

-ancestor- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรพบุรุษ[n.] (banphaburut) EN: ancestor ; primogenitor ; forefather ; forebears ; antecedents FR: ancêtre [m, f] ; ancêtres [mpl]
ชาติตระกูล[n. exp.] (chāt trakūn) EN: ancestor FR:
เหง้า[n.] (ngao) EN: ancestor ; origin ; stock ; race ; source ; line FR:
พงศกร[n.] (phongsakøn) EN: ancestor FR: ancêtre [m]
รากเหง้า[n.] (rākngao) EN: ancestor FR:
วงศกร[n.] (wongsakøn) EN: ancestor FR: ancêtre [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ancestor-
Back to top