ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-agitation-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น agitation, *agitation*,

-agitation- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Proper washing at this volume depends on water quality, bleach concentration, time, and of course, agitation anheat.ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ ความเข้มข้นน้ำยาฟอกขาว เวลา และแน่นอนความตื่นเต้นกับความร้อน
Fear is defined as a feeling of agitation and anxiety caused by the presence..ความกลัวคือความรู้สึกสั่น และกังวลที่เกิดขึ้นจาก...

-agitation- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジ[, aji] (n) (abbr) (See アジテーション) agitation
アジテーション;アジテイション[, ajite-shon ; ajiteishon] (n) agitation
戦き[おののき, ononoki] (n) shudder; shiver; agitation

-agitation- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเดือดร้อน[n.] (kān deūatrø) EN: FR: agitation [f]
การเขย่า[n.] (kān khayao) EN: shake ; agitation FR: agitation [f]
การกวน[n.] (kān kūan) EN: stirring up ; agitation FR:
การยุ่งยาก[n.] (kān yungyāk) EN: FR: agitation [f]
ความเคลื่อนไหว[n.] (khwām khleū) EN: movement FR: mouvement [m] ; agitation [f]
ความพลุกพล่าน[n.] (khwām phluk) EN: FR: agitation [f]
ความตื่นเต้น[n.] (khwām teūnt) EN: excitement ; agitation FR: excitation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -agitation-
Back to top