ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-adorn-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น adorn, *adorn*,

-adorn- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประตูป่า (n.) archway adorn with branches of trees See also: arch made of leaves under which a funeral procession passes
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You adorn them like a god.ท่านสวมมันแล้วอย่างกับเทพเจ้า

-adorn- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
四手;垂;紙垂;椣;紙四手[しで(四手;垂;紙垂;椣);かみしで(紙垂;紙四手), shide ( shi te ; sui ; kami sui ; shide ); kamishide ( kami sui ; kami shi te )] (n) (1) zigzag-shaped paper streamer often used to adorn Shinto-related objects; (2) (四手, 垂 only) hornbeam (deciduous tree in the birch family)
窶す;俏す(oK)[やつす, yatsusu] (v5s,vt) (1) to be absorbed in; to lose oneself to; (2) to disguise oneself as; to adorn oneself
粧す[めかす, mekasu] (v5s) (1) (uk) to adorn oneself; to dress oneself up; (aux-v) (2) to give an air of; to make oneself seem like

-adorn- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บันจวบ[v.] (banjūap) EN: decorate ; adorn FR:
ประดับ[v.] (pradap) EN: decorate ; ornament ; adorn ; embellish ; enhance FR: décorer ; orner ; embellir ; parer ; ornementer
ประดิษฐ์ประดอย[v.] (praditpradø) EN: embellish ; beautify ; elaborate ; polish ; adorn FR: embellir ; élaborer
ปรุง[v.] (prung) EN: decorate ; embellish ; adorn ; put the finishing touches FR: décorer ; apporter la touche finale
แต่ง[v.] (taeng) EN: dress ; decorate ; adorn ; disguise ; embellish ; arrange FR: décorer ; orner ; embellir ; enjoliver ; arranger
ตกแต่ง[v.] (toktaeng) EN: decorate ; adorn ; ornament ; dress ; trim ; embellish ; retouch ; beautify FR: décorer ; orner ; embellir ; ornementer ; rafraîchir
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom, FR: décorer ; agrémenter ; parer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -adorn-
Back to top