ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-addict-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น addict, *addict*,

-addict- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The addict always needs to take greater risks.การติดมันเป็น ความเสี่ยงภัยเสมอๆ
But wouldn't it be great if number one this Christmas wasn't some smug teenager but an old ex-heroin addict searching for a comeback at any price?จะไม่ใช่เพลงวัยรุ่นใสๆ แต่เป็นเพลงของไอ้แก่ที่อยากจะกลับมาดังใหม่น่ะ
And Ji-hoon could become a drug addict and join the mafia.และ จี-ฮุนจะกลายเป็น คนติดยาเสพติดและเข้ากลุ่มกับอันธพาล
A drug addict killed. Looks like a drug sale turned nasty.ผู้ตายคือหัวขโมยติดยา มันย้อนกลับมาด้วยความได้ใจ
That student went on to become a drug addict and a ne'er-do-weII.นักเรียนคนนั้นต่อมากลายเป็นเด็กติดยา และไม่เคยได้ดี
Now you want me to stalk a heroin addict who allegedly paints the future.และตอนนี้คุณจะไปหาคนติดยาที่อ้างว่าตัวเองวาดอนาคตได้หรอ
Because why would someone pretend to be an addict if he's not... unless he's got something a hell of a lot worse to hide?เพราะคนไม่ติดยาจะแกล้งทำเป็นติดทำไม นอกจากจะมีอย่างอื่นที่เลวร้ายกว่าต้องปกปิด
It's when an addict experiences acceptance for the first time.จะเกิดขึ้นเมื่อผู้เสพติด รู้สึกเป็นที่ยอมรับเป็นครั้งแรก
As a drug addict and a thief, you've preyed on the kindness of others to fuel your addiction.การที่แกเป็นไอ้ขี้ยาและขโมย แกได้ทำลาย ความใจดีของผู้อื่น เพื่อสังเวยการติดยาของแก
We got a disagreement between two dogs- a drug addict and a thief.สองตัวนี้มีเรื่องไม่ลงรอยกัน-- คนติดยากับหัวขโมย
When you're neither a disgrace to the bureau nor a drug addict good things happen.เมื่อคุณเสียหน้าให้สำนักงาน ไม่มีผู้ติดยาเสพติดยา, สิ่งดีๆที่สามารถเกิดขึ้น เขาเป็นผุ้บริสุทธิ์ มาร์ค
UNFORTUNATELY, THE ADDICT DOESN'T KNOW THAT.เขาจะตามการปลดปล่อยนั้น เข้าสู่ความวิกลจริตและความตาย

-addict- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アジクト[, ajikuto] (n) addict
ペイ患[ペイかん, pei kan] (n) (obsc) drug addict
麻薬患者[まやくかんじゃ, mayakukanja] (n) drug addict

-addict- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้ฝิ่น[n.] (khīfin) EN: drug addict ; dope addict FR: drogué [m]
ขี้ยา[n.] (khīyā) EN: drug addict FR: drogué [m]
คนเสพติด[n. exp.] (khon sēp ti) EN: FR: accro [m] (fam.) ; addict [m] (anglic.)
คนติดฝิ่น[n. exp.] (khon tit fi) EN: drug addict FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
คนติดเซ็กส์[n. exp.] (khon tit se) EN: sex addict FR: nymphomane [f]
คนติดยา [n. exp.] (khon tit yā) EN: drug addict FR: addict [m] (anglic.)
คนติดยาเสพติด[n. exp.] (khon tit yā) EN: drug addict FR: toxicomane [m, f] ; drogué [m] ; droguée [f]
ผู้ติดยา[n. exp.] (phū tit yā) EN: drug addict FR: toxicomane [f]
สูบฝิ่น[v. exp.] (sūp fin) EN: smoke opium ; be an opium addict FR: fumer de l'opium ; être un opiomane
ติดเซ็กส์[v. exp.] (tit sek) EN: be sex addict FR: être obsédé par le sexe

-addict- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drogensüchtige {m,f}; Drogensüchtigerdrug addict

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -addict-
Back to top