ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-accumulate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น accumulate, *accumulate*,

-accumulate- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กฤษฎาภินิหาร (n.) power of accumulate merit Syn. กฤดาภินิหาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Their goal is to accumulate great personal wealth,เป้าหมายของมันก็คือ สะสมสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง,
The things you accumulate in a lifetime,huh?ของที่เธอสะสมมาตลอดชีวิตน่ะ
Couples accumulate lovely things- things that make a house a home.คู่รักสั่งสมสิ่งดีๆร่วมกัน สิ่งที่ทำให้บ้านไม่ใช่เป็นแค่บ้าน
And designing the ice cream to accumulate into scoops I don't know how you're gonna top this.คุณทำให้ไอศกรีม.. หล่นทับลงมาเป็นก้อนๆ อะไรมันจะสุดยอดไปกว่านี้ได้เหรอ?
The fundamental question was could a very advanced civilization accumulate enough negative energy and hold it in the interior of the wormhole long enough to keep the wormhole open so that somebody could travel through it.ความเป็นไปได้ที่จะยกเลิก ออกจากมือนี้ คำถามพื้นฐาน ก็สามารถอารยธรรม ที่ก้าวหน้ามาก
How many times have I told you not to let trash accumulate outside like that?ฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่ให้ ทิ้งขยะไว้ข้างนอกแบบนั้น
Just survive long enough until we do enough good things and they accumulate or do enough sacrifices, and we'll all go to Heaven together.แค่ต้องรอดอยู่นานพอ จนกว่าเราจะมีความดีเพียงพอ และพวกเขาสะสมหรือได้รับการสังเวยมากพอ เราก็จะไปสวรรค์ด้วยกัน
Modern telescopes have larger collecting areas, highly sensitive detectors, and they track the same object for hours at a time to accumulate as much of its light as possible.กล้องโทรทรรศน์โมเดิร์นมีพื้นที่ การจัดเก็บภาษีที่มีขนาดใหญ่ เครื่องตรวจจับความไวสูง และพวกเขาติดตามวัตถุเดียวกัน สำหรับชั่วโมงในเวลา

-accumulate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生财有道[shēng cái yǒu dào, ㄕㄥ ㄘㄞˊ ㄧㄡˇ ㄉㄠˋ, 生财有道 / 生財有道] lit. there are principles behind making money (成语 saw); fig. to have a knack for good business; knowing how to accumulate wealth; good at feathering one's own nest

-accumulate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキュミュレイト;アキュムレイト;アクムレイト[, akyumyureito ; akyumureito ; akumureito] (n,vs) accumulate
歯石[しせき, shiseki] (n) dental calculus (calcified deposits that accumulate on the teeth); tartar (of the teeth)
積み重なる[つみかさなる, tsumikasanaru] (v5r,vi) to accumulate

-accumulate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้อนหุ้น[v. exp.] (chøn hun) EN: accumulate shares ; accumulate stocks FR:
เก็บ[v.] (kep) EN: keep ; take in ; put away ; store ; preserve ; maintain ; conserve ; accumulate FR: garder ; conserver ; accumuler
เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน[v. (loc.)] (kepbīatāith) EN: accumulate little by little FR: accumuler petit à petit
กอง[v.] (køng) EN: pile ; pile up ; heap ; stack ; accumulate FR: empiler ; entasser ; accumuler
หมักหมม[v.] (makmom) EN: accumulate ; leave in a heap FR:
เพิ่มพูน[v.] (phoēmphūn) EN: accumulate ; pile up ; add ; further FR: accumuler ; accroître ; parfaire
พูน[v.] (phūn) EN: heap up ; pile up ; accumulate ; stack FR: amasser ; entasser ; empiler
รวบรวม[v.] (rūaprūam) EN: compile ; gather ; collect ; accumulate ; put together ; amass ; save up ; mobilise ; draw up FR: rassembler ; collectionner ; accumuler ; amasser ; collecter ; réunir ; regrouper ; compiler ; mobiliser
สั่งสม[v.] (sangsom) EN: collect ; stock up ; save up ; accumulate FR: emmagasiner ; accumuler ; stocker
สั่งสมมานาน[v. exp.] (sangsom mā ) EN: accumulate FR:
สะสม[v.] (sasom) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler
สะสมเงินทุน[v. exp.] (sasom ngoen) EN: accumulate funds FR:
สะสมเงินทุนสำรอง[v. exp.] (sasom ngoen) EN: accumulate capital reserves FR:
สุม[v.] (sum) EN: pile up ; heap up ; accumulate ; stack up ; amass ; assemble FR: entasser ; empiler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -accumulate-
Back to top