ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-abusively-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abusively, *abusively*,

-abusively- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
罵詈讒謗[ばりざんぼう, barizanbou] (n,vs) reviling; vilification; abusive language; lashing somebody using abusive language; speaking abusively of somebody

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -abusively-
Back to top