ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*abusively*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abusively, -abusively-

*abusively* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abusively (adv.) อย่างดูถูกดูแคลน See also: อย่างสบประมาท, อย่างเย้ยหยัน Syn. insolently Ops. complimentarily, resectfully

*abusively* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
罵詈讒謗[ばりざんぼう, barizanbou] (n,vs) reviling; vilification; abusive language; lashing somebody using abusive language; speaking abusively of somebody

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *abusively*
Back to top